Printre proiectele discutate miercuri, in sedinta de Consiliu Local, s-a numărat şi un proiect de amenajare a unui terminal multimodal de transport pasageri în zona Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU), dar şi a unui sens giratoriu, pe strada Găgeni, care să asigure accesul în terminal. Acesta a fost votat de majoritatea aleşilor locali. Durata de implementare a proiectului este de un an şi cinci luni, de la semnarea contractului de finanţare.

 

 

 

Pratic, prin realizarea sensului giratoriu, în zona Străzii Găgeni, se va facilita accesul pietonal spre terminalul multimodal, realizând legătura pietonală dintre staţiile de tramvai şi acesta. De asemenea, va fi un punct de întoarcere accesibil pentru autobuzele orăşeneşti şi pentru ambulanţele care deservesc Spitalul Judeţean Prahova.

 

Iată ce lucrări se vor face pentru terminalul din zona Spitalul Judeţean Ploieşti:

 

- amenajare platformă circulaţii şi parcări auto pentru mijloace de transport

- parcare pentru 15 autobuze,

- parcare pentru 45 microbuze şi maxi – taxi,

- parcare auto pentru 80 autoturisme,

- 10 locuri de parcare pentru taxi,

- 10 locuri de parcare pentru motociclete,

- 80 locuri de parcare pentru biciclete

- construire clădire Terminal Multimodal, cu sala de aşteptare şi spatiile anexe (vânzare bilete, dispecerat, spatii administrative şi tehnice, grupuri sanitare, etc.)

- amenajare spaţii verzi si plantări de copaci

- amplasare staţii autobuz şi mobilier urban

- împrejmuire teren.

 

Valoarea proiectului este de peste 30,3 milioane de lei (cu TVA). Fondurile pentru realizarea lucrărilor vor veni din economiile realizate de municipalitate la fonduri europene. Din această sumă, contribuţia din bugetului Ploieştiului este de peste 1,7 milioane de lei.

 

sursa: www.republicanul.ro

 În conformitate cu prevederile art. 5, 6 şi 7 din Legea nr. 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 4 din H.G. nr. 1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003, la data de 27.06.2014, la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova din Ploieşti, str. Vasile Lupu, nr. 60, județul Prahova, va avea loc examenul de atestare a calităţii de detectiv particular.

         

 

        

Pentru a putea participa la examen, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

          a) să aibă cetăţenie română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, ori ale spaţiului economic european;

           b) să posede cel puţin studii medii şi să fie absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi, să fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori să fie absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;

         c) să fie aptă din punct de vedere medical;

         d) sa nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

         e) nu desfăşoare o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

         f) să obţină avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova.

         

        

Dosarele vor fi depuse la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul Cabinet – Birou Primire Public, pâna la data de 12.06.2014, ora 12.00 şi vor cuprinde următoarele documente:

 

 1. cerere pentru eliberarea avizului în vederea înscrierii la examenul de dobândire a calităţii de detectiv particular;
 2. cerere de aprobare a înscrierii la examenul de dobândire a calităţii de detectiv particular
 3. curriculum vitae;
 4. actele de stare civilă în copii legalizate (certificat de naştere şi după caz, de căsătorie);
 5. actul de studii, în copie legalizată;
 6. actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată;
 7. fişă medicală tip, încheiată la o unitate medicală autorizată (în original);
 8. rezultatul testării psihologice efectuate de un laborator specializat, ( în original);
 9. certificat de cazier judiciar ( în original);
 10. declaraţie autentificată din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
 11. dosar cu şină.

        

Achitarea tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit în cuantum de 139 de RON, se va face la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul Financiar-Contabilitate, Ploieşti, str. Vasile Lupu, nr. 60 jud. Prahova, numai după obţinerea avizului de înscriere la examen.

 

Pot fi obţinute relaţii suplimentare la Serviciul de Investigatii Criminale al I.J.P. Prahova, de la cms. Ovidiu Enăşescu, tel: 0244/302126, sau Serviciul Cabinet - Birou Primire Public.

         

Pentru obţinerea unor documente tipizate necesare întocmirii dosarului de înscriere ( cereri, fişă medicală) vă puteţi adresa şi Serviciului Cabinet - Birou Primire Public, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 – 15.30.

 

Examenul de atestare a calităţii de detectiv particular va avea loc la data de 27.06.2014, începând cu ora 08.30 - la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, din municipiul Ploieşti, str. Vasile Lupu, nr. 60.

         

 

T E M A T I C A pregatirii de specialitate a candidaţilor care doresc să susţină examenul pentru obţinerea atestatului de detectiv particular

 

         

A.INSTRUIREA ÎN PRACTICAREA MESERIEI DE DETECTIV PARTICULAR

                   1)Noțiuni privind exercitarea profesiei de detectiv particular

                   2)Protecția informațiilor clasificate ( legislaţie )

                   3)Legislatie privind liberul acces la informatiile de interes public

         

B.NOȚIUNI DE DREPT PENAL - PARTEA SPECIALĂ

                   1)Infracțiuni contra persoanei

                   2)Infracțiuni contra patrimoniului

                   3)Infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul

                   4)Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activități reglementate de lege:

                             4.1.Nerespectarea regimului armelor și munițiilor

                             4.2.Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau altor materii radioactive

                             4.3.Nerespectarea regimului materiilor explozive

                             4.4.Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri

                             4.5.Exercitarea fără drept a unei profesii

                    5)Infracțiuni de fals:

                             5.1.Falsificarea de monedă, timbre sau alte valori

                             5.2.Falsificarea instrumentelor de autentificare sau marcare

                             5.3.Falsuri de înscrisuri

                   6)Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială:

                             6.1.Infracțiuni contra familiei

                             6.2.Infracțiuni contra sănătății publice

                             6.3.Infracțiuni privitoare la asistența celor în primejdie

                             6.4.Alte infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

            

C. NOȚIUNI DE DREPT PROCESUAL PENAL

                   1)Participanții în procesul penal

                   2)Competența în materie penală

                   3)Probele şi mijloacele de probă în procesul penal

                   4)Procedura plângerii prealabile

 

 

         

D. NOȚIUNI DE DREPT CIVIL ȘI DE DREPT PROCESUAL CIVIL

                   1)Cunoștințe de baza privind instituțiile de drept civil, respectiv recunoașterea valabilității unui act juridic, a dobândirii unui drept de proprietate, apărarea dreptului de proprietate și condițiile de constatare a valabilității unui testament

                   2)Cunoștințe de bază în materia dreptului procesual civil referitoare la competența instanțelor judecătorești, la probe și participanți în procesul civil

            

E. NOȚIUNI DESPRE CONTRACTE ȘI RăSPUNDERE CONTRACTUALĂ

                   1)Contractul. Noțiunea de contract și clasificarea acestora

                   2)Încheierea contractelor(oferta de a contracta si acceptarea acesteia, momentul încheierii contractului)

                   3)Efectele contractului(obligativitatea contractului în raportul dintre părțile contractante, obligativitatea contractului în raport cu persoanele care nu au calitatea de părți contractante, efectele specifice contractelor sinalagmatice, excepția de neexecutare a contractului, rezoluțiunea și rezilierea contractului și suportarea riscului contractului)

         

F. NOȚIUNI GENERALE DESPRE CRIMINOLOGIE ȘI CRIMINALISTICĂ

                   1)Obiectul și conceptele fundamentale ale criminologiei

                   2)Criminalitatea organizată la nivel transnațional

                   3)Criminalitatea clinica(personalitate optimă și tipologie de delicvenți, problemele personalității criminale și ale tipologiei delicvenților)

                    4)Identificarea criminalistică

                   5)Metode tehnico-stiinnțifice destinate investigațiilor criminalistice

                   6)Elemente de fotografie judiciară

                   7)Cercetarea urmelor lăsate de obiecte și alte categorii de urme

 

         

G. PSIHOLOGIE GENERALĂ ȘI JUDICIARĂ

                   1)Noțiuni de psihologie generală

                             1.1.Studierea caracteristicilor psihosociale ale participanților în procesul penal (autor, victima, martor), legalitati psihice specifice diverselor faze ale săvârșirii faptei penale sau soluționării acesteia.

                   2)Noțiuni de psihologie judiciară

                             2.1.Infractorul și infracțiunea din perspectiva psihologică și psihosocială

                             2.2.Etiologia comportamentului criminal

                             2.3.Victima și victimologie

                             2.4.Psihologia anchetei și mărturiei

         

H. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND CREANȚELE BUGETARE ȘI IMPOZITUL

                   1)Măsurile asiguratorii

                   2)Executarea silită

                   3)Modalități de valorificare a bunurilor mobile și imobile în cadrul executării silite

                   4)Procedura în caz de insolvabilitate și prescripție

                   5)Restituirea sumelor achitate în plus

                   6)Stabilirea răspunderii altor persoane decât debitorul

                   7)Procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impunere pentru impozite și taxe locale

                   8)Impozitul pe venit

 

         

I)NOȚIUNI DESPRE SOCIETĂȚILE COMERCIALE

                   1)Constituirea societăților comerciale

                    2)Funcționarea societăților comerciale

                   3)Modificarea actului constitutiv

 

 

B I B L I O G R A F I E pentru candidații la examenul de atestare a calității de detectiv particular:

 

-         Constituția României, ediția 2003;

-         Noul Cod Penal – Partea Specială, (Legea nr. 286/2009);

-         Noul Cod de Prodcedura Penala – Partea Generala, (Legea nr. 286/2009);

-         Drept Civil (contracte civile, obligatii);

-         Legea 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea 353/2004, privind modificarea si completarea Legii 329/2003 actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

-         HG nr. 1666/2004, privind Normele de aplicare a Legii 329/2003;

-         Legea nr. 182/2002, privind protectia informatiilor clasificate, actualizată;

-         HG nr. 585/2002, pentru aprobarea Standardelor Nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, actualizată;

-         Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;

-         Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale din 31.12.1999;

-         Declaratia Universala a Drepturilor Omului din 10.12.1948.

 

 

Pentru actele normative la care facem referire în bibliografie, se vor avea în vedere doar cele aflate în vigoare la data prezentului anunţ.

 

 

DOMNULE INSPECTOR ŞEF

         

 

Subsemnatul _________________________________ fiul lui __________ şi al _____________________________, născut la data de _________________ în ________________________, jud.___________________, domiciliat în ________________________, str. _________________________ nr. ________, bl. _______, sc. _____, ap._______, jud. _________________, posesor al actului de identitate seria _______, nr. ________________, eliberat de ______________, CNP ____________________________________, avand in vedere prevederile Legii 329/2003 modif., vă rog să-mi aprobaţi eliberarea avizului în vederea înscrierii la examenul de dobandire a calităţii de detectiv particular ce va fi organizat in cadrul Inspectoratului Judetean de Poliţie Prahova.

                   Data:                                                           Semnătura,

                             Domnului Inspector Şef al I.J.P. Prahova

 

 

DOMNULE INSPECTOR ŞEF,

 

          Subsemnatul _________________________________ fiul lui __________ şi al _____________________________, născut la data de _________________ în ________________________, jud._______________________, domiciliat in ________________________, str. _________________________ nr. ________, bl. _______, sc. _____, ap._______, jud. _________________, posesor al actului de identitate seria _______, nr. ________________, eliberat de ______________, CNP ____________________________________, având în vedere prevederile Legii 329/2003 modif., vă rog sa-mi aprobaţi înscrierea la examenul de dobândire a calităţii de detectiv particular ce va fi organizat în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova.

                                                                                      Semnătura,

                             Domnului Inspector şef al I.J.P. Prahova

 

 

 

 

Declaraţie

 

          Subsemnatul _________________________________ fiul lui __________ şi al _____________________________, născut la data de _________________ în ________________________, jud.___________________, domiciliat în ________________________, str. _________________________ nr. ________, bl. _______, sc. _____, ap._______, jud. _________________, posesor al actului de identitate seria _______, nr. ________________, eliberat de ______________, CNP ____________________________________, declar pe propria raspundere că nu desfăşor nicio activitare care să implice exerciţiul autorităţii publice.

                   Data,                                                 Semnătura,

                            

 

 

 

MINISTERUL SANATATII                                              

Judetul .............................

Localitatea........................

Unitatea sanitara..............

 

FIŞA DE CONSULTAŢII MEDICALE

pentru persoanele care solicită atestarea calităţii de detectiv particular

Ziua ........., luna...................................., anul................

 

A.Numele .......................................... prenumele.........................., sexul B/F, nascut(a) in anul ................., luna ......................., ziua.........., in comuna/orasul/municipiul ........................................, judetul/sectorul.................., fiul/fiica lui .............................. si al(a) .............................., domiciliat in judetul .................................., localitatea .................................., str ..............................., nr ..........., posesor/posesoare al/a cartii/buletinului de identitate seria ............., nr. ......................................., eliberat(a) de ......................................, la data de ..........................................., nr. de telefon ............................................................

B.Antecedente personale (inscrise de medicul de familie)

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Semnatura si parafa medicului de familie

 

C.Rezultatele examinarilor medicale

_______________________________________________________________

Specialitatea       Nr.fisa        Data     Constatari     Concluzii       Semnatura si

                          registru     examinarii                      APT/INAPTparafa medicului

                       consultatii

          0                      1                 2               3                   4                       5

Medicina interna

Neurologie

Psihiatrie

Oftalmologie

O.R.L.

Examen radiologic

Pulmonar(Rgf,MRF)

          Unitatea sanitara........................................

          Nr.buletin............., data.........................rezultatul..............................

Semnatura si parafa medicului..........................................................

D.Concluzii

APT/INAPT pentru exercitarea profesiei de detectiv particular

Semnatura si parafa medicului coordonator al unitatii sanitare

Webhelp România și-a început activitatea la Ploiești prin angajarea primelor 50 de persoane.

 

 

 

Locul trei la nivel european în outsourcing și comunicarea cu clienții în limbi străine, Webhelp își propune să continue angajările pentru încă 100 de persoane cunoscătoare de limba franceză în perioada imediat următoare și invită pe toți cei interesați să aplice la joburile disponibile pe mail la adresa [email protected] sau prin situl de recrutare al companiei job.webhelp.ro.

 

Webhelp oferă în Ploiești oportunitatea de a lucra atât full time cât și part time, pe bază de contract pe durată nedeterminată, tuturor celor care dovedesc un nivel bun de limba franceză și aptitudini de comunicare.

 

Sediul companiei în Ploiești se află în clădirea Hippodrome Office Center, aflată exact lângă Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești.

 

Webhelp România este o multinațională specializată în outsourcing, aflată pe locul trei în Europa, cu peste 22000 de salariați la nivel mondial și peste 1400 în România în cele patru sedii din București, Ploiești și Galați.

 

Posturile disponibile în cadrul Webhelp sunt dedicate cunoscătorilor de limba franceză și cuprind profile precum cele de consultant clientelă, backoffice adviser, customer adviser, customer service relationship manager, digital support consultant sau tehnical product adviser.

  

Astazi, în jurul orei 1130, o patrula de jandarmerie aparținând Inspectoratului Județean Prahova, ce acționa pe un traseu montan din stațiunea Bușteni, județul Prahova, în vederea prevenirii săvârșirii de fapte antisociale, au interceptat două persoane asupra cărora s-a găsit o sumă de bani pe care nu o puteau justifica.

 

 

 

Aflați în patrulare, pe traseul ce duce către Mânăstirea Caraiman, jandarmii s-au întâlnit cu Cornel U. de 34 de ani, domiciliat în municipiul Brăila, județul Brăila și Ștefan V. de 48 de ani, domiciliat în comuna Cocorăștii Mislii, județul Prahova, care, la vederea patrulei, au încercat să-i evite, fugind.

 

Văzând comportamentul celor doi, jandarmii au trecut în urmărirea lor, și nu după mult timp au fost prinși. La controlul corporal sumar și al bagajelor, s-a găsit asupra celor doi suma de 1002,25 lei, iar la întrebările jandarmilor, au recunoscut faptul că au sustras banii de la Mânăstirea Caraiman din cutia milei.

 

În vederea continuării cercetărilor, a fost sesizată Poliția orașului Bușteni.

Simona Patruleasa si-a dorit cu ardoare sa devina mamica si a patimit mult pana cand si-a tinut fetita in brate. Iar in momentul respectv, Ingrid i-a facut o surpriza care a emotionat-o pana la lacrimi pe vedeta, oferindu-i un "cadou" neasteptat.

 

 

 

Simona Patruleasa are ochii caprui, iar sotul ei Sabin Ivanof ii are verde inchis. Cu toate acestea, micuta Ingrid s-a nascut cu nuanta irisului extrem de diferita de a parintilor, albastru deschis. Stirista povesteste ca acest lucru si l-a dorit inca de cand a ramas insarcinata si a avut o mare supriza cand a vazut ca dorinta i s-a indeplinit.

 

Seamana cu tatal lui Sabin

Pe toata perioada sarcinii, Simona Patruleasa si-a dorit ca Ingrid sa semene cu tatal lui Sabin, mai exact sa mosteneasca de la el culoarea ochilor. Asta, desi probabilitatea era una extrem de mica, tinand cont ca se spune ca gena de ochi caprui, asa cum are vedeta TV, este mult mai puternica decat oricare alta. Totusi, in momentul in care a vazut ca Ingrid nu-si modifica culoarea ochilor, Simona a fost extrem de incantata. "Sabin ii are verzi, insa ea l-a mostenit pe tatal lui. Socrul meu are ochii albastri. Toata sarcina mi-am dorit ca fiica mea sa il mosteneasca si m-am bucurat enorm cand am vazut ca nu i se modifica culoarea", ne-a spus Simona, declarand ca parintii lui Sabin se implica si ei in cresterea fetitei. "De obicei stau parintii mei cu Ingrid pentru ca locuim foarte aproape unii de ceilalti, insa si parintii lui Sabin ne mai ajuta".

 

Simona a defilat pentru prima data alaturi de fiica ei Ingrid

 

A inceput deja sa-si aleaga singura hainele

Miercuri, Ingrid a luat parte la prima ei prezentare de moda. Tinand cont ca nu are inca trei ani, micuta a defilat de mana cu mama ei. Totusi s-a descurcat exemplar, mai multe emotii avand Simona. "Eu am avut mai multe emotii decat ea. Ea este o fire foarte sociabila, insa pana nu cunoaste copiii sta mai retrasa. A inceput deja sa se uite prin trusa mea cu farduri, isi alege singura hainele. Sabin a invatat cum sa o imbrace. Mereu cand raman singuri ma suna si ma intreaba daca a imbracat-o bine. Imi place ca stie sa o asorteze", ne-a mai spus Patruleasa.

 

Prezentatoarea tv este mandra nevoie mare de fiica ei

 

Nu este o mama disperata

In ciuda aparentelor, Simona nu este genul de mama disperata ca fiica ei sa fie crescuta ca la carte. Stirista este foarte atenta cu alimentatia micutei, insa o lasa sa isi mai faca mici placeri atunci cand i se pare ca pofteste. "Este o pofticioasa ca mama ei, asa ca o inteleg. Ii mai dau si dulciuri din cand in cand, insa cu moderatie. Nu sunt atat de disperata sa ii interzic unele lucruri firesti", a mai spus sotia lui Sabin Ivanof.

Andra, Catalin si David formeaza o familie fericita. Daca artista se numara printre cele mai apreciate artiste de la noi din tara, Catalin Maruta este un prezentator tv de succes, iar David nu se lasa mai prejos si le da in fiecare zi energia  si fericirea de care au nevoie pentru a-si duce la bun sfarsit proiectele in care sunt implicati. 

 

 

 

De curand, Andra si David i-au facut o surpriza lui Catalin, iar filmuletul pe care l-au realizat a fost imediat postat pe pagina de Facebook a vedetei. Cei doi se aflau acasa in timp ce Catalin era ocupat cu emisiunea, iar mesajul trimis era tocmai pentru a-i spune prezentatorul ca indiferent daca este sau nu langa ei, dragostea lor este nemarginita si il asteapta acasa oricat de multa treaba ar avea.

 

In timp ce Andra ii facea sotului o declaratie de dragoste, David reproducea ce spunea mama sa, asa cum putea el mai bine, tinand cont de faptul ca baietelul are numai trei anisori.

 

Plantatie in-door de cannabis: asta au descoperit politistii si procurorii DIICOT intr-un apartament din sectorul 1. Iar ca plantele sa creasca mai repede, cultivatorul le punea muzica clasica.

 

 

 

Peste treizeci de kilograme de cannabis au fost confiscate dintr-un imobil din Bucuresti de politistii brigazii antidrog. Cel care cultiva plantele la bloc, un barbat in varsta de 36 de ani, instalase chiar si un sistem audio la care difuza muzica clasica. Pentru ca aflase el ca asa ar creste canepa mai repede.

 

Totul se intampla intr-un apartament de bloc din sectorul 1 al Capitalei. Cateva zeci de plante cresteau aici pe muzica lui Antonio Vivaldi, deoarece cultivatorul aflase ca terapia prin muzica le face sa se dezvolte mai rapid. Procurorii DIICOT au confiscat si banii obtinuti din vanzarea drogurilor, peste 35.000 lei si 3.884 de euro.

 

De asemenea, politistii au confiscat toate sistemele de udare, filtrare si iluminare, folosite la cresterea plantelor. Suspectul principal a fost arestat, sub acuzatia de trafic de droguri in forma continuata.

Andreea Balan are o cicatrice de toata frumusetea, in spatele piciorului stang. Se pare ca este “opera” unor medici nepriceputi, din provincie, care i-au acordat primul ajutor dupa un incident neplacut, cand s-a taiat rau intr-o masa de sticla.

 

 

Tot mai multe cazuri de malpraxis ies la iveala in ultima vreme. Chiar si cantareata Andreea Balan a avut parte de un episod nu tocmai placut, acum mai bine de 12 ani, in urma caruia s-a ales cu o cicatrice vizibila, descoperita de fotoreporterii CANCAN.ro. Acum, am aflat si povestea din spatele semnului, iar realitatea este una destul de urata si de dureroasa:

 

 
 
 
“Andreea era la o petrecere, cu mai multi prieteni, acasa la cineva. La un moment dat s-a impiedticat de o masa de sticla, care s-a spart si s-a taiat groaznic la picior. Un accident nefericit. A mers de urgenta la spital, dar cum era in provincie, medicii nu erau chiar atat de priceputi, in probleme estetice. I-au cusut taietura, dar nu tocmai finut, din cauza asta are acel semn pe picior, putin inestetic. Totusi, pe ea nu o deranjeaza, s-a obisnuit cu el, mai ales ca se afla in partea din spate, nu il vede”, a declarat pentru CANCAN.ro o prietena a artistei. Totusi, la cat de preocupata este solista referitor la aspectul fizic nu ar fi exclus ca, in curand, sa isi faca o noua interventie estetica, pentru a remedia aceasta problema.


A plecat in turneu alaturi de Keo

Andreea si Keo au fost impreuna 8 ani
Andreea si Keo au fost impreuna 8 ani

 


Incepand de joi, Andreea Balan se afla in turneu, in toata tara. Alaturi de ea a plecat si Keo, care face parte din aceeasi echipa de artisti a MixMusic Evo, alaturi de care pleaca in turneu de cativa ani buni. Chiar daca nu mai formeaza un cuplu, se pare ca cei doi sunt sortiti sa fie impreuna, intrucat, desi incearca pe cat posibil sa se evite, fac cum fac si mereu ajung in acelasi loc.

Problemele pe care tatăl Nicoletei Luciu le are cu alcoolul au consecinţe grave. Vedeta a fost recent la o clinică pentru a-i face analize tatălui său , iar diagnosticul pus de medici este mai mult decât îngrijorător.

 
 

Nicoleta Luciu a declarat că a reuşit să-şi convingă tatăl să meargă într-o clinică de dezalcoolizare. Nu înainte însă de a trece pe la medicul generalist, în vederea deetctării tuturor problemelor de sănătate pe care pacientul le are, ca urmare a alcoolismului. Astfel, vedeta a aflat că tatăl său are grave probleme de sănătate.

 

"Hipertensiune, hepatita toxica, neuropatie periferica alcoolica, varice hidrostatice, tahicardie sinusala si risc ridicat de atac cerebral", i-a spus unul din specialisti, scrie ziarulring.ro.

 

Nicoleta Luciu speră ca tatăl său să conştientizeze în ceasul al 12-lea riscurile la care se supune dacă va continua să bea.

 
 

  

Sâmbătă, 31 mai 2014, de la ora 11.00, în Cornu de Jos, judeţul Prahova, se va desfăşura Crosul Comunei Cornu, Ediţia a II-a, eveniment iniţiat de Asociaţia Clubul Sportiv „KOKKI” (ACS KOKKI) şi Ștefan Cîrciu, Consilier local.

 

 

 

Acest eveniment urmărește promovarea unei educații prin mișcare și a unui stil de viață sănătos în rândul copiilor, tinerilor și adulților. „Dorim să promovăm mişcarea, viaţa sănătoasă şi astfel să „implementăm” conceptul de fair-play şi solidaritate prin sport şi să contribuim la conştientizarea importanţei mişcării şi a sportului pentru sănătate” a menţionat Flavian Grădeanu, Președintele ACS KOKKI.

 

La Cros vor putea participa cetăţeni români şi/sau străini, indiferent de sex, sănătoşi, apţi pentru efort fizic, cu echipament adecvat. Vârsta acestora va fi cuprinsă între limitele prevăzute pentru fiecare distanţă parcursă în parte, după cum urmează:

 

- ≤ 9 ani: masculin - 500 m şi feminin - 500 m;

- 10-12 ani: masculin - 500 m şi feminin - 500 m;

- 13-15 ani: masculin - 1000 m şi feminin - 1000 m;

- 16-17 ani: masculin - 1200 m și feminin - 1200 m;

- 18-35 ani: masculin - 2400 m şi feminin - 1200 m;

- > 35 ani: masculin - 1800 m şi feminin - 1200 m.

 

Pentru persoanele cu vârsta de minim 16 ani la înscriere este necesară prezentarea unui act de identitate valabil (carte de identitate, permis de conducere, carnet de note, carnet de student, legitimație de sportiv ş.a.).

 

Startul va fi dat din fața Sălii de Sport a Comunei Cornu, cu trasee diferite pentru fiecare categorie de vârstă, iar punctul de sosire va fi în fața Căminului Cultural. Traseul urmează a fi anunțat la momentul înscrierii.

 

Programul zilei:

09:30 - 10:50    Înscrierea participanţilor la locul de desfăşurare

10:50                 Pregătirea pentru start

11:00 – 12:50   Start și înregistrarea sosirilor pentru fiecare categorie

13:00                  Premierea participanţilor

Pe parcursul evenimentului va fi asigurată asistență medicală.

PARTENERI: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu” – Cornu.

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.