La solicitarea observatorulph.ro, avocatul Marius Coltuc a arătat cum trebuie să arate o contestaţie la decizia ANAF de impunere a CAS-ului pe veniturile obţinute în 2012.

Legislatia fiscala stabileste ca o contestatie trebuie sa fie formulata in scris la administratia financiara de care apartine contribuabilul si trebuie sa cuprinda:


datele de identificare a contestatorului;
obiectul contestatiei;
motivele de fapt si de drept;
dovezile pe care se intemeiaza;
semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia.
Cand 
contestatia este formulata printr-un imputernicit al contestatorului, organele de solutionare competente vor verifica imputernicirea


Atentie! Daca  ANAF constata neindeplinirea unei conditii procedurale, contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei.


Spre exemplu, contestatia poate fi respinsa ca:


nedepusa la termen, in situatia in care aceasta a fost depusa peste termenul prevazut de lege (in cazul de fata 30 de zile);
fiind depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta, in cazul cand este formulata de o persoana fizica sau juridica lipsita de calitate procesuala;
fiind depusa de o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, potrivit legii;
lipsita de interes, in cazul in care contestatorul nu demonstreaza ca a fost lezat in dreptul sau interesul sau legitim;
prematur formulata, in situatia in care sumele contestate nu sunt individualizate prin titlu de creanta si in situatia in care nu au fost emise decizii privind baza de impunere.

De asemenea, in situatia in care contestatia nu indeplineste cerintele de depunere (imputernicirea in original sau in copie legalizata, semnatura si stampila), organele de solutionare competente vor solicita contestatorului printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ca in termen de 5 zile de la comunicare sa indeplineasca aceste cerinte. In caz contrar, contestatia va fi respinsa.


Potrivit Ordinului ANAF nr. 450/2013 , in cazul in care contestatarul precizeaza ca obiectul contestatiei il formeaza actul administrativ fiscal atacat, fara insa a se mentiona, inauntrul termenului acordat de organul de solutionare, cuantumul sumei totale contestate, individualizata pe feluri de impozite, taxe, datorie vamala, contributii, precum si accesorii ale acestora, sau masurile pe care le contesta, contestatia se considera formulata impotriva intregului act administrativ fiscal.


Contestatia se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, iar la primirea contestatiei organul emitent al actului administrativ fiscal va intocmi dosarul contestatiei, precum si referatul cu propuneri de solutionare.


Dosarul contestatiei va cuprinde: contestatia in original, ce trebuie sa poarte semnatura persoanei indreptatite, precum si amprenta stampilei, in cazul contestatorului persoana juridica, imputernicirea avocatiala in original sau in copie legalizata, dupa caz, actul prin care se desemneaza administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul, actul administrativ fiscal atacat, in copie, precum si anexele acestuia, dovada comunicarii actului administrativ fiscal atacat din care sa reiasa data la care acesta a fost comunicat, copii ale documentelor ce au legatura cu cauza supusa solutionarii, documentele depuse de contestator si sesizarea penala in copie, daca este cazul.


In cat timp poti contesta un act fiscal?


Codul de procedura fiscala stabileste ca o contestatie se depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii. Totusi, in cazul in care Fiscul a uitat sa precizeze in actul administrativ pe care il contestati informatii despre termenul in care respectivul document poate fi contestat si unde se depune contestatia, atunci legea va da dreptul sa depuneti contestatia in termen de 3 luni de la data comunicarii actului administrativ fiscal.


Atentie! Termenul de depunere a contestatiei se calculeaza pe zile libere, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel, neintrand in calcul nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul.


Trebuie sa stiti ca, dupa depunerea unei contestatii, aveti dreptul de a o retrage in orice moment pana la solutionarea ei. Mai mult decat atat, prin retragerea contestatiei nu pierdeti dreptul de a se inainta o noua contestatie, atata timp cat respectati termenului general de depunere a acesteia.

Solutionarea unei contestatii


Potrivit legislatiei fiscale, in solutionarea contestatiei, ANAF se pronunta prin decizie. "Decizia emisa in solutionarea contestatiei este definitiva in sistemul cailor administrative de atac, in sensul ca asupra ei organul de solutionare competent nu mai poate reveni, cu exceptia situatiilor privind indreptarea erorilor materiale, potrivit legii, si este obligatorie pentru organele fiscale emitente ale actelor administrative fiscale contestate", prevede Ordinul ANAF nr.450/2013, actul normativ care, alaturi de Codul de procedura fiscala, reglementeaza procedura de depunere si solutionare a contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale.


Codul de procedura fiscala prevede ca o contestatie va putea fi: admisa, in totalitate sau in parte; respinsa. In cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat. De asemenea, prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie in care urmeaza sa se incheie un nou act administrativ fiscal care va avea in vedere strict considerentele deciziei de solutionare.


Solutia de desfiintare este pusa in executare in termen de 
30 de zile de la data comunicarii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a pronuntat solutia de desfiintare. Prin noul act administrativ fiscal, intocmit conform considerentelor deciziei de solutionare, nu se pot stabili in sarcina contestatorului sume mai mari decat cele din actul desfiintat, acesta putand fi contestat potrivit legii.


In acelasi timp, contestatia poate fi respinsa din mai multe motive. Spre exemplu, contestia poate fi respinsa ca:neintemeiata, in situatia in care argumentele de fapt si de drept prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat; nemotivata, in situatia in care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept in sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionarii; fiind fara obiect, in situatia in care sumele si masurile contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat sau daca prin reluarea procedurii administrative, luandu-se act de solutia pronuntata de instanta penala, se constata ca cererea ramane lipsita de obiect; inadmisibila, in situatia contestarii deciziilor de impunere emise in temeiul deciziei referitoare la baza de impunere, avand in vedere prevederile art. 205 alin. (6) din Codul de procedura fiscala.


Daca nu sunteti multumit de decizia data in contestatie de ANAF puteti depune contestatie la Tribunalul de la sediul celui care a emis actul administrativ, in cazul de fata Tribunalul Prahova. Taxa de timbru este de 50 de lei. Daca se doreste suspendarea platii sumei de bani se va plati o cautiune.

sursa: www.observatorulph.ro

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.