Au inceput inscrierile la UPG Ploiesti

Publicat in Eveniment 11 Iulie 2018 2044 ori
Google+ WhatsApp
Au inceput inscrierile la UPG Ploiesti
Au inceput inscrierile la UPG Ploiesti

Cei care vor să devină studenţi ai universităţii ploieştene – cu profil unic atât în România, cât şi la nivel european – pot să se înscrie la concursul de admitere până pe 18 iulie, data limită stabilită conform programului de desfăşurare a sesiunii de vară 2018 privind ocuparea locurilor de către cei care vor să urmeze studiile universitare de licenţă. În funcţie de opţiuni, candidaţii pot să se înscrie la Facultatea de inginerie mecanică şi electrică, Facultatea de ingineria petrolului şi gazelor, Facultatea de tehnologia petrolului şi petrochimiei, Facultatea de ştiinţe economice, Facultatea de litere şi ştiinţe. Trebuie menţionat însă faptul că anul acesta se va înregistra şi o premieră, în contextul în care, dintre cele 2000 de locuri aprobate la nivel naţional pentru absolvenţii de licee care funcţionează în mediul rural, 31 au fost repartizate universităţii ploieştene, cărora li se adaugă alte 15 locuri speciale pentru cei din etnia romă. Admiterea la UPG se va face tot pe bază de dosar, în perioada 1- 4 septembrie 2018 urmând să fie afişată lista actualizată cu locurile rămase libere pentru sesiunea de toamnă.

Conform programului de desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă – Sesiunea de vară 2018, la Universitatea “Petrol-Gaze” Ploieşti înscrierile au început pe data de 10 iulie şi se vor finaliza pe 18 iulie. Înscrierea candidaţilor pentru cele 950 de locuri – granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, se face la sediul universităţii, programul de lucru fiind de luni până vineri, între orele 9.00-15.00 (cu pauză între orele 12.00-13.00), iar sâmbăta şi duminica, între orele 9.00-13.00. Universitatea organizează concurs de admitere la studiile universitare de licenţă în două sesiuni: sesiunea de admitere de vară şi cea de toamnă, pentru locurile rămase necompletate. După cum ne-a declarat rectorul UPG, Mihai Pascu Coloja, în comparaţie cu anul trecut, în noul an universitar vor fi ceva mai multe locuri pentru viitorii studenţi, având în vedere că la Ploieşti sunt asigurate şi 31 de locuri speciale pentru tinerii care au învăţat la unităţi de învăţământ aflate în mediul rural. Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe programe de studii/specializări acreditate în cadrul Universității Petrol -Gaze din Ploieşti, conform legislaţiei în vigoare. La concursul de admitere din anul 2018, pentru ciclul universitar de licenţă se ia în considerare media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat, care constituie criteriul de admitere. Media minimă de admitere este 5 (cinci). Interlocutorul nostru ne-a menţionat că un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. Numai că un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, respectiv pentru un singur program de masterat şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat prin depunerea diplomei/adeverinţei de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaștere a diplomei/adeverinței ciclului de studii anterior absolvit, după caz, în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de conducerea universității. Adeverinţa de bacalaureat este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2018. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cu diplome obţinute în statele menţionate, recunoscute de instituţiile de învăţământ superior în baza adeverinţei/ atestatului de recunoaştere şi echivalare eliberat de Consiliul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.Taxa de înscriere la concursul de admitere din anul 2018 este de 150 lei pentru fiecare program de studii/ specializare la care se înscrie un candidat. Categoriile de candidaţi care beneficiază de scutire de taxă de înscriere pentru un singur program de studii sunt: candidaţii orfani de ambii părinţi; cei care provin din casele de copii sau plasamente familiale; copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; candidaţii care sunt copii ai salariaţilor UPG; candidaţii care sunt salariaţi ai universităţii. Ierarhizarea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget şi a candidaţilor admişi pe locurile cu taxă în cadrul fiecărui program de studii/ specializare dintr-un domeniu de licenţă se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Locurile finanţate de la buget revin celor mai bine clasaţi candidaţi de la fiecare program de studii/ specializare. Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale, recunoscute de către Ministerul Educaţiei Naţionale, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, cu condiţia de a face dovada distincţiilor obţinute (în original şi copie).

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU FIECARE FACULTATE

Pentru cei care doresc să devină studenţi la Ploieşti, iată care este oferta de locuri a UPG pentru noul an universitar, pentru fiecare facultate în parte. Facultatea de inginerie mecanică şi electrică – Inginerie mecanică (4 ani, învăţământ cu frecvenţă)- specializarea Utilaje petroliere şi petrochimie: români şi cetăţeni state UE – 60 de locuri, absolvenţi de licee situate în mediul rural 1 loc, 23 de locuri cu taxă; specializarea Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor: români şi cetăţeni state UE – 30 de locuri, pentru tineri de etnie romă şi absolvenţi de licee din mediul rural câte un loc, cu taxă 24 de locuri; Inginerie electrică (4 ani/învăţământ cu frecvenţă)- specializarea Electromecanică: români şi cetăţeni state UE – 31 de locuri, absolvenţi din mediul rural 1 loc, cu taxă 24 de locuri; Ingineria sistemelor (4 ani/învăţământ cu frecvenţă) – specializarea Automatică şi informatică aplicată: români şi cetăţeni state UE – 36 locuri, absolvenţi din mediul rural 1 loc, cu taxă 19 locuri; învăţământ cu frecvenţă redusă – 75 de locuri cu taxă; Calculatoare şi tehnologia informaţiei (4 ani/învăţământ cu frecvenţă), specializarea Calculatoare: români şi cetăţeni state UE – 36 de locuri, pentru romi şi pentru pentru cei din mediul rural câte un loc, 18 locuri cu taxă; Inginerie şi management (4 ani/cu frecvenţă), specializarea Inginerie economică în domeniul mecanic: români şi cetăţeni state UE – 29 de locuri, un loc pentru cei din mediul rural, 26 de locuri cu taxă, la care se mai adugă alte 60 de locuri cu taxă pentru învăţământ la distanţă. Facultatea de ingineria petrolului şi gazelor – Mine, petrol şi gaze (4 ani/cu frecvenţă), specializarea Inginerie de petrol şi gaze: 63 de locuri pentru români şi cetăţeni state UE, un loc pentru romi, două locuri pentru cei din mediul rural, 25 de locuri cu taxă; 75 de locuri cu taxă la învăţământ cu frecvenţă redusă; specializarea Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor(4 ani/cu frecvenţă) 29 de locuri pentru români şi cetăţeni UE, un loc pentru romi, două locuri pentru cei din mediul rural, 13 locuri cu taxă; Inginerie geologică (4 ani/cu frecvenţă) specializarea Geologia resurselor petroliere: 29 de locuri pentru români, un loc pentru romi, două locuri pentru cei din mediul rural, 14 locuri cu taxă. Facultatea de tehnologia petrolului şi petrochimie – Inginerie chimică (4 ani, cu frecvenţă), specializarea Prelucrarea petrolului şi petrochimie: 45 de locuri pentru români şi cetăţeni state UE, un loc pentru romi, două locuri pentru cei din mediul rural, 22 de locuri cu taxă; specializarea Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice: 24 de locuri pentru români şi cetăţeni UE, două locuri pentru cei din mediul rural, 4 locuri cu taxă; Ingineria mediului (4 ani/cu frecvenţă), specializarea Ingineria şi protecţia mediului în industrie: 39 de locuri pentru români şi cetăţeni UE, un loc pentru romi, două locuri pentru cei din mediul rural, 46 de locuri cu taxă; la specializarea Ingineria şi protecţia mediului în industrie (4 ani/cu frecvenţă redusă) – 50 de locuri cu taxă. Facultatea de ştiinţe economice – Administrarea afacerilor (3 ani, cu frecvenţă), specializarea Mercelogie şi managementul calităţii: 37 de locuri pentru români şi cetăţeni UE, un loc pentru mediul rural, 36 de locuri cu taxă; specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor: 36 de locuri pentru români şi cetăţeni UE, două locuri pentru cei din mediul rural, 81 de locuri cu taxă; Finanţe (3 ani/cu frecvenţă), specializarea Finanţe şi bănci: 35 de locuri pentru români şi cetăţeni UE, câte un loc pentru romi şi cei din mediul rural, 37 de locuri cu taxă; Contabilitate (3 ani/cu frecvenţă), specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune: 35 de locuri pentru români şi cetăţeni UE, câte un loc pentru romi şi cei din mediul rural, 92 de locuri cu taxă; la care se mai adaugă alte 75 de locuri cu taxă pentru cei care optează la forma de învăţământ la distanţă; Cibernetică, statistică şi informatică economică (3 ani/cu frecvenţă), specializarea Informatică economică: 47 de locuri pentru români şi cetăţeni UE, câte un loc pentru romi şi cei din mediul rural, 25 de locuri cu taxă; Management (3 ani/cu frecvenţă), specializarea Management: 35 de ani pentru români şi cetăţeni UE, câte un loc pentru romi şi cei din mediul rural, 52 de locuri cu taxă, la care se adaugă alte 75 de locuri cu taxă pentru cei care optează pentru învăţământ la distanţă. Facultatea de litere şi ştiinţe – Limbă şi literatură (3ani/cu frecvenţă), specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză: 57 de locuri pentru români şi cetăţeni UE, un loc pentru romi, două pentru mediul rural, 82 cu taxă; specializarea Limba şi literatura engleză- Limba şi literatura Franceză: 23 de locuri pentru români şi cetăţeni UE, un loc pentru romi, 49 de locuri cu taxă; Informatică (3 ani/cu frecvenţă), specializarea Informatică: 45 de locuri pentru români şi cetăţeni UE, câte un loc pentru romi şi cei din mediul rural, 26 de locuri cu taxă, Ştiinţe administrative (3 ani, cu frecvenţă), specializarea Administraţie publică: 21 de locuri pentru români şi cetăţeni UE, un loc pentru cei din mediul rural, 37 de locuri cu taxă; specializarea Asistenţă managerială şi administrativă: 19 locuri pentru români şi cetăţeni UE, 29 de locuri cu taxă; Ştiinţe ale educaţiei (3 ani/cu frecvenţă), specializarea Pedagogie: 21 de locuri pentru români şi cetăţeni UE, 29 de locuri cu taxă, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar: 42 de locuri pentru români şi cetăţeni UE, un loc pentru romi, două locuri pentru cei din mediul rural, 34 de locuri cu taxă.

PROBĂ ELIMINATORIE PENTRU CANDIDAŢII LA DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Înainte de înscriere,un candidat la domeniul Ştiinţe ale Educaţiei trebuie să susţină, în conformitate cu programul de desfăşurare a concursului de admitere, o probă eliminatorie constând în testarea aptitudinilor motrice, a caligrafiei şi a dicţiei. Candidaţii care promovează proba eliminatorie primesc o adeverinţă în care se menţionează calificativul “Admis”, acest document făcând parte din dosarul de concurs al candidatului care optează pentru domeniul Ştiinţe ale Educaţiei. Trebuie menţionat însă faptul că media minimă de admitere la toate programele de studii/specializările şi formele de învăţământ este 5,00 (cinci), criteriul de admitere la studii universitare de licenţă fiind media obţinută la examenul de bacalaureat. Pentru fiecare program de studii/specializare, candidaţii se ierarhizează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Cei mai bine clasaţi vor ocupa locurile finanţate de la buget alocate acelui program, iar ceilalţi vor ocupa locurile cu taxă alocate de Senatul Universităţii, fără a depăşi capacitatea de şcolarizare aprobată.

 


Candidaţii de etnie romă care candidează pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget alocate special – pentru anul universitar 2018-2019 fiind alocate15 astfel de locuri – sunt ierarhizaţi separat, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. De asemenea, şi absolvenții de licee situate în mediul rural – sunt repartizate 31 de astfel de locuri la UPG Ploieşti – care candidează pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget alocate special sunt ierarhizaţi separat, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget care au absolvit sau urmează cursurile unui alt program de studiu trebuie să prezinte la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere sau o adeverinţă din care să rezulte că au urmat/urmează prima facultate în regim cu taxă. Candidatul declarat admis pe un loc cu taxă confirmă opţiunea sa prin achitarea primei rate a taxei de studii şi prin încheierea contractului de studii, în termenele precizate de universitate. Pe 21 iulie 2018, are loc afişarea primului set de liste cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat (fără taxă), admişi pe locuri cu taxă şi candidaţi în aşteptare, în perioada 1- 4 septembrie 2018 urmând să fie afişată lista actualizată cu locurile rămase libere pentru sesiunea de toamnă.

Admin.A

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De atunci, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul  loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand peste 1.000.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office 

Cele mai citite

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.