Examen pentru obtinerea atestatului de DETECTIV, in Ploiesti. Acte necesare, conditii de inscriere si tematica examen

Publicat in Eveniment 30 Mai 2014 2850 ori
Google+ WhatsApp
Examen pentru obtinerea atestatului de DETECTIV, in Ploiesti. Acte necesare, conditii de inscriere si tematica examen
Examen pentru obtinerea atestatului de DETECTIV, in Ploiesti. Acte necesare, conditii de inscriere si tematica examen

 În conformitate cu prevederile art. 5, 6 şi 7 din Legea nr. 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 4 din H.G. nr. 1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003, la data de 27.06.2014, la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova din Ploieşti, str. Vasile Lupu, nr. 60, județul Prahova, va avea loc examenul de atestare a calităţii de detectiv particular.

         

 

        

Pentru a putea participa la examen, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

          a) să aibă cetăţenie română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, ori ale spaţiului economic european;

           b) să posede cel puţin studii medii şi să fie absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi, să fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori să fie absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;

         c) să fie aptă din punct de vedere medical;

         d) sa nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

         e) nu desfăşoare o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

         f) să obţină avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova.

         

        

Dosarele vor fi depuse la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul Cabinet – Birou Primire Public, pâna la data de 12.06.2014, ora 12.00 şi vor cuprinde următoarele documente:

 

 1. cerere pentru eliberarea avizului în vederea înscrierii la examenul de dobândire a calităţii de detectiv particular;
 2. cerere de aprobare a înscrierii la examenul de dobândire a calităţii de detectiv particular
 3. curriculum vitae;
 4. actele de stare civilă în copii legalizate (certificat de naştere şi după caz, de căsătorie);
 5. actul de studii, în copie legalizată;
 6. actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată;
 7. fişă medicală tip, încheiată la o unitate medicală autorizată (în original);
 8. rezultatul testării psihologice efectuate de un laborator specializat, ( în original);
 9. certificat de cazier judiciar ( în original);
 10. declaraţie autentificată din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
 11. dosar cu şină.

        

Achitarea tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit în cuantum de 139 de RON, se va face la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul Financiar-Contabilitate, Ploieşti, str. Vasile Lupu, nr. 60 jud. Prahova, numai după obţinerea avizului de înscriere la examen.

 

Pot fi obţinute relaţii suplimentare la Serviciul de Investigatii Criminale al I.J.P. Prahova, de la cms. Ovidiu Enăşescu, tel: 0244/302126, sau Serviciul Cabinet - Birou Primire Public.

         

Pentru obţinerea unor documente tipizate necesare întocmirii dosarului de înscriere ( cereri, fişă medicală) vă puteţi adresa şi Serviciului Cabinet - Birou Primire Public, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 – 15.30.

 

Examenul de atestare a calităţii de detectiv particular va avea loc la data de 27.06.2014, începând cu ora 08.30 - la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, din municipiul Ploieşti, str. Vasile Lupu, nr. 60.

         

 

T E M A T I C A pregatirii de specialitate a candidaţilor care doresc să susţină examenul pentru obţinerea atestatului de detectiv particular

 

         

A.INSTRUIREA ÎN PRACTICAREA MESERIEI DE DETECTIV PARTICULAR

                   1)Noțiuni privind exercitarea profesiei de detectiv particular

                   2)Protecția informațiilor clasificate ( legislaţie )

                   3)Legislatie privind liberul acces la informatiile de interes public

         

B.NOȚIUNI DE DREPT PENAL - PARTEA SPECIALĂ

                   1)Infracțiuni contra persoanei

                   2)Infracțiuni contra patrimoniului

                   3)Infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul

                   4)Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activități reglementate de lege:

                             4.1.Nerespectarea regimului armelor și munițiilor

                             4.2.Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau altor materii radioactive

                             4.3.Nerespectarea regimului materiilor explozive

                             4.4.Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri

                             4.5.Exercitarea fără drept a unei profesii

                    5)Infracțiuni de fals:

                             5.1.Falsificarea de monedă, timbre sau alte valori

                             5.2.Falsificarea instrumentelor de autentificare sau marcare

                             5.3.Falsuri de înscrisuri

                   6)Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială:

                             6.1.Infracțiuni contra familiei

                             6.2.Infracțiuni contra sănătății publice

                             6.3.Infracțiuni privitoare la asistența celor în primejdie

                             6.4.Alte infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

            

C. NOȚIUNI DE DREPT PROCESUAL PENAL

                   1)Participanții în procesul penal

                   2)Competența în materie penală

                   3)Probele şi mijloacele de probă în procesul penal

                   4)Procedura plângerii prealabile

 

 

         

D. NOȚIUNI DE DREPT CIVIL ȘI DE DREPT PROCESUAL CIVIL

                   1)Cunoștințe de baza privind instituțiile de drept civil, respectiv recunoașterea valabilității unui act juridic, a dobândirii unui drept de proprietate, apărarea dreptului de proprietate și condițiile de constatare a valabilității unui testament

                   2)Cunoștințe de bază în materia dreptului procesual civil referitoare la competența instanțelor judecătorești, la probe și participanți în procesul civil

            

E. NOȚIUNI DESPRE CONTRACTE ȘI RăSPUNDERE CONTRACTUALĂ

                   1)Contractul. Noțiunea de contract și clasificarea acestora

                   2)Încheierea contractelor(oferta de a contracta si acceptarea acesteia, momentul încheierii contractului)

                   3)Efectele contractului(obligativitatea contractului în raportul dintre părțile contractante, obligativitatea contractului în raport cu persoanele care nu au calitatea de părți contractante, efectele specifice contractelor sinalagmatice, excepția de neexecutare a contractului, rezoluțiunea și rezilierea contractului și suportarea riscului contractului)

         

F. NOȚIUNI GENERALE DESPRE CRIMINOLOGIE ȘI CRIMINALISTICĂ

                   1)Obiectul și conceptele fundamentale ale criminologiei

                   2)Criminalitatea organizată la nivel transnațional

                   3)Criminalitatea clinica(personalitate optimă și tipologie de delicvenți, problemele personalității criminale și ale tipologiei delicvenților)

                    4)Identificarea criminalistică

                   5)Metode tehnico-stiinnțifice destinate investigațiilor criminalistice

                   6)Elemente de fotografie judiciară

                   7)Cercetarea urmelor lăsate de obiecte și alte categorii de urme

 

         

G. PSIHOLOGIE GENERALĂ ȘI JUDICIARĂ

                   1)Noțiuni de psihologie generală

                             1.1.Studierea caracteristicilor psihosociale ale participanților în procesul penal (autor, victima, martor), legalitati psihice specifice diverselor faze ale săvârșirii faptei penale sau soluționării acesteia.

                   2)Noțiuni de psihologie judiciară

                             2.1.Infractorul și infracțiunea din perspectiva psihologică și psihosocială

                             2.2.Etiologia comportamentului criminal

                             2.3.Victima și victimologie

                             2.4.Psihologia anchetei și mărturiei

         

H. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND CREANȚELE BUGETARE ȘI IMPOZITUL

                   1)Măsurile asiguratorii

                   2)Executarea silită

                   3)Modalități de valorificare a bunurilor mobile și imobile în cadrul executării silite

                   4)Procedura în caz de insolvabilitate și prescripție

                   5)Restituirea sumelor achitate în plus

                   6)Stabilirea răspunderii altor persoane decât debitorul

                   7)Procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impunere pentru impozite și taxe locale

                   8)Impozitul pe venit

 

         

I)NOȚIUNI DESPRE SOCIETĂȚILE COMERCIALE

                   1)Constituirea societăților comerciale

                    2)Funcționarea societăților comerciale

                   3)Modificarea actului constitutiv

 

 

B I B L I O G R A F I E pentru candidații la examenul de atestare a calității de detectiv particular:

 

-         Constituția României, ediția 2003;

-         Noul Cod Penal – Partea Specială, (Legea nr. 286/2009);

-         Noul Cod de Prodcedura Penala – Partea Generala, (Legea nr. 286/2009);

-         Drept Civil (contracte civile, obligatii);

-         Legea 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea 353/2004, privind modificarea si completarea Legii 329/2003 actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

-         HG nr. 1666/2004, privind Normele de aplicare a Legii 329/2003;

-         Legea nr. 182/2002, privind protectia informatiilor clasificate, actualizată;

-         HG nr. 585/2002, pentru aprobarea Standardelor Nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, actualizată;

-         Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;

-         Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale din 31.12.1999;

-         Declaratia Universala a Drepturilor Omului din 10.12.1948.

 

 

Pentru actele normative la care facem referire în bibliografie, se vor avea în vedere doar cele aflate în vigoare la data prezentului anunţ.

 

 

DOMNULE INSPECTOR ŞEF

         

 

Subsemnatul _________________________________ fiul lui __________ şi al _____________________________, născut la data de _________________ în ________________________, jud.___________________, domiciliat în ________________________, str. _________________________ nr. ________, bl. _______, sc. _____, ap._______, jud. _________________, posesor al actului de identitate seria _______, nr. ________________, eliberat de ______________, CNP ____________________________________, avand in vedere prevederile Legii 329/2003 modif., vă rog să-mi aprobaţi eliberarea avizului în vederea înscrierii la examenul de dobandire a calităţii de detectiv particular ce va fi organizat in cadrul Inspectoratului Judetean de Poliţie Prahova.

                   Data:                                                           Semnătura,

                             Domnului Inspector Şef al I.J.P. Prahova

 

 

DOMNULE INSPECTOR ŞEF,

 

          Subsemnatul _________________________________ fiul lui __________ şi al _____________________________, născut la data de _________________ în ________________________, jud._______________________, domiciliat in ________________________, str. _________________________ nr. ________, bl. _______, sc. _____, ap._______, jud. _________________, posesor al actului de identitate seria _______, nr. ________________, eliberat de ______________, CNP ____________________________________, având în vedere prevederile Legii 329/2003 modif., vă rog sa-mi aprobaţi înscrierea la examenul de dobândire a calităţii de detectiv particular ce va fi organizat în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova.

                                                                                      Semnătura,

                             Domnului Inspector şef al I.J.P. Prahova

 

 

 

 

Declaraţie

 

          Subsemnatul _________________________________ fiul lui __________ şi al _____________________________, născut la data de _________________ în ________________________, jud.___________________, domiciliat în ________________________, str. _________________________ nr. ________, bl. _______, sc. _____, ap._______, jud. _________________, posesor al actului de identitate seria _______, nr. ________________, eliberat de ______________, CNP ____________________________________, declar pe propria raspundere că nu desfăşor nicio activitare care să implice exerciţiul autorităţii publice.

                   Data,                                                 Semnătura,

                            

 

 

 

MINISTERUL SANATATII                                              

Judetul .............................

Localitatea........................

Unitatea sanitara..............

 

FIŞA DE CONSULTAŢII MEDICALE

pentru persoanele care solicită atestarea calităţii de detectiv particular

Ziua ........., luna...................................., anul................

 

A.Numele .......................................... prenumele.........................., sexul B/F, nascut(a) in anul ................., luna ......................., ziua.........., in comuna/orasul/municipiul ........................................, judetul/sectorul.................., fiul/fiica lui .............................. si al(a) .............................., domiciliat in judetul .................................., localitatea .................................., str ..............................., nr ..........., posesor/posesoare al/a cartii/buletinului de identitate seria ............., nr. ......................................., eliberat(a) de ......................................, la data de ..........................................., nr. de telefon ............................................................

B.Antecedente personale (inscrise de medicul de familie)

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Semnatura si parafa medicului de familie

 

C.Rezultatele examinarilor medicale

_______________________________________________________________

Specialitatea       Nr.fisa        Data     Constatari     Concluzii       Semnatura si

                          registru     examinarii                      APT/INAPTparafa medicului

                       consultatii

          0                      1                 2               3                   4                       5

Medicina interna

Neurologie

Psihiatrie

Oftalmologie

O.R.L.

Examen radiologic

Pulmonar(Rgf,MRF)

          Unitatea sanitara........................................

          Nr.buletin............., data.........................rezultatul..............................

Semnatura si parafa medicului..........................................................

D.Concluzii

APT/INAPT pentru exercitarea profesiei de detectiv particular

Semnatura si parafa medicului coordonator al unitatii sanitare

Admin.A

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De atunci, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul  loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand peste 1.000.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office 

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.