Sedinta importanta, la Consiliul Local. Vezi aici proiectele aflate pe ordinea de zi

Publicat in Administratie 20 August 2014 1824 ori
Google+ WhatsApp
Sedinta importanta, la Consiliul Local. Vezi aici proiectele aflate pe ordinea de zi
Sedinta importanta, la Consiliul Local. Vezi aici proiectele aflate pe ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat în şedinţă ordinară în data de 25 august 2014, începând cu orele 1300, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 24 iulie 2014.

2.Întrebări şi interpelări.

3.Proiect de hotărâre privind gestionarea câinilor cu şi fără deţinător din municipiul Ploieşti - iniţiat de consilieriiIonuţ Cristian Ionescu şi Raul Petrescu.

4.Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Ploiești în calitate de acționar la S.C. ”Parc Industrial Bărcănești” S.A. – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de investiţii” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2014 – iniţiat de consilierii Constantin Popa şi Adrian Lupu.

6.Proiect de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă şi de canalizare – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Iulian Teodorescu şi George Pană.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor si preţurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

8.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Valentin Radu Mateescu, Sanda Dragulea şi Silviu Sorin Constantin.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Valentin Radu Mateescu, Sanda Dragulea şi Silviu Sorin Constantin.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Club Sportiv Municipal Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Radu Mateescu şi Silviu Sorin Constantin.

11. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 288/2014 privind demararea proiectelor de Investiţii prioritare din municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Ploiesti cu finanţării în comun a obiectivului de investiţii “Racordare la sistemul centralizat de termoficare a căminului de bătrâni din str. Cosminele nr. 11A Ploieşti” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Ploiesti cu finanţării în comun a obiectivului de investiţii “Racordare la sistemul centralizat de termoficare a imobilului din B-dul Independenţei nr. 14 Ploieşti” – iniţiat de primar iulian Bădescu.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Valentin Radu Mateescu, Sanda Dragulea şi Silviu Sorin Constantin.

15.Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/27 iunie 2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti în societate comercială pe acţiuni – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcṭii al Poliṭiei Locale Ploieṣti, ca urmare a  transformării  unor posturi  - iniţiat de primar Iulian Bădescu.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea num\rului de posturi, a organigramei [i a statului de func]ii ale Serviciului Public Local Comunitar de Eviden]a Persoanelor Ploie[ti, ca urmare a comunic\rii num\rului maxim de posturi de Institu]ia Prefectului – Jude]ul Prahova – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcṭii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al primarului muncipiului Ploieṣti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii al Centrului Creşe din municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea statelor de funcţii ale Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului situat în str. Mihai Bravu nr. 22 în care a funcţionat Grădiniţa cu program normal nr. 1 din unitate de învăţământ în imobil cu altă destinaţie – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

24. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată ministrului educaţiei naţionale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilului în care a funcţionat Grădiniţa cu program normal nr. 1 Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

25.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2005 privind repartizarea de locuințe sociale – iniţiat de consilierii George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.

26. Proiect de hotărâre privind preluarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic precum şi terenurilor aferente acestora, în domeniul public al municipiului Ploieşti şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

27. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație din partea S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A. având ca obiect dreptul de proprietate în cotă indiviză a terenului aferent drumului din Colonia Teleajen si acceptul în ceea ce privește încheierea contractului de vânzare – cumpărare pentru Baza Sportivă, proprietatea acestei societăți – iniţiat de Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan, Gheorghe Sîrbu, Raul Petrescu şi Robert Vîscan.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 288 m.p. situat în Ploieşti, str. Tinosu nr. 29 (fosta str. Ghighiului nr.2 locaţia G29), număr cadastral 8819/29, Carte Funciară 127006, către domnul Georgescu Gabriel – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

29. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 298 m.p. situat în Ploieşti, str. Mierlei nr. 24 LOT 607/1, număr cadastral 137551, Carte Funciară nr. 137551, către Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor - ADRA România – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

30. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la protocolul de colaborare nr. 3110/04.07.2011 între Municipiul Ploieşti şi Asocia]ia Habitat for Humanity Rom@nia si modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 531/21.12.2011 – iniţiat de c

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 362645/26.01.2005 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Inconex Com S.R.L. societate aflată în procedura insolvenţei şi reprezentată prin lichidator judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă Silişte Cristian Dragoş – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

32.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti referitor la unele imobilul situat în Ploieşti, B-dul Independenţei nr. 8 în care funcţionează Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada dr. Toma Ionescu” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Rareş Vodă” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Ridicare restricție de construire pentru extindere corp C1 cu arhivă notariat public și garaj, P+1E”                                                       Str. Anton Pann, nr. 3, Ploiești – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paulica Drăgușin, George Botez, Cristian Ganea, Răzvan Ion Ursu şi Nicolae Șuga.

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație urbanistică și ridicare restricție parțială de construire cu obiectiv secundar – construire locuință, împrejmuire și branșamente B-dul. Republicii, nr. 198B, Ploiești – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paulica Drăgușin, Cristian Ganea, Răzvan Ion Ursu şi Nicolae Șuga.

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ridicare restricţie de construire cu modificare indicatori urbanistici maximali şi modificare regim de aliniere” Str. Romană, nr. 65 şi 81, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Răzvan Ursu, Paulica Draguşin şi Nicolae Şuga.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Extindere clădire restaurant în vederea amenajării spațiului de joacă și de organizare a evenimentelor pentru copii, remodelare fațade, recompartimentări interioare și refacere finisaje restaurant” B-dul. Republicii, nr. 136, Ploiești – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Paulica Drăgușin, Cristian Ganea, Radu Socoleanu, Adrian Lupu şi Nicolae Șuga.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire stație I.T.P. cu birouri - P+1 și spălătorie auto - P” Str. Tazlău, nr. 27, Ploiești – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Paulica Drăgușin, Cristian Ganea, Radu Socoleanu şi Nicolae Șuga.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Reactualizare P.U.Z. și modificare P.O.T. conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. 195/2007, în vederea realizării unor extinderi și a unei clădiri noi pentru showroom

41. Diverse

Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2014.

           

Admin.A

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De atunci, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul  loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand peste 1.000.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office 

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.