Miercuri, 18 Ianuarie 2017 08:35

Firmele pot comunica electronic cu MFP şi ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) permite şi firmelor să acceseze Spaţiul Privat Virtual (SPV), astfel încât să primească de la autorităţile fiscale, şi să transmită acestora, documente fiscale în format electronic, se arată într-un comunicat al ANAF.

"Agenţia Naţională de Administrare Fiscală extinde serviciul SPAŢIUL PRIVAT VIRTUAL (SPV) pentru toţi contribuabilii. Astfel, pe lângă persoanele fizice, şi contribuabilii persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică pot opta să primească, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, acte administrative fiscale emise în formă electronică de organul fiscal central, precum şi alte documente, dacă accesează serviciul SPAŢIUL PRIVAT VIRTUAL (SPV). La rândul lor, contribuabilii pot transmite organului fiscal, prin intermediul SPV: declaraţiile fiscale, contractele de cedare a folosinţei bunurilor, precum şi diverse cereri sau sesizări", se menţionează în comunicat.

Potrivit documentului, prin SPV se pot comunica, automat, următoarele categorii de documente: actele administrative fiscale (decizii de impunere, decizii referitoare la obligaţii de plată accesorii, decizii privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, etc.), actele de executare (somaţii) şi alte acte emise de MFP - ANAF în executarea legii, cum ar fi: notificări, înştiinţări, aviz de inspecţie fiscală etc.

De asemenea, la cererea solicitantului, se pot transmite prin serviciul menţionat documentele sau alte acte emise de MFP - ANAF, precum certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit, certificatul de cazier fiscal şi altele asemenea.

În plus, se pot transmite prin acest mecanism şi informaţii cu privire la obligaţiile de plată ale persoanei fizice, juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică; declaraţiile fiscale sau diverse cereri adresate MFP - ANAF: cerere de informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală (cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale, cereri de audienţă, sesizări, petiţii, reclamaţii, solicitări de informaţii publice etc); 'Buletinul informativ', care conţine informaţii publice atât cu caracter fiscal, cât şi nefiscal, dar care sunt de interes pentru contribuabili (anunţuri de valorificare a bunurilor, anunţuri de achiziţii de bunuri şi servicii, etc.).

"Serviciile de comunicare electronică oferite prin SPV sunt gratuite şi disponibile 24 de ore din 24. Pentru înrolarea în SPV, persoanele juridice, entităţile fără personalitate juridică, împuterniciţii persoanelor fizice, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care în relaţia cu organul fiscal se identifică prin codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, completează un formular electronic şi se identifică electronic cu ajutorul certificatelor digitale calificate. În acelaşi scop, celelalte persoane fizice trebuie să completeze online un formular într-o pagină web securizată (https) şi, din motive de securitate şi protecţie a datelor personale, să îşi certifice identitatea prin indicarea unei informaţii fiscale cunoscute numai de ANAF şi persoana respectivă, aşa cum este cerută de aplicaţia informatică, respectiv numărul de înregistrare al unei decizii emise de ANAF pe numele său", se mai arată în comunicatul ANAF.

Totodată, instituţia precizează că, în cazul în care contribuabilul nu este în posesia unei decizii primite anterior de la ANAF, este necesară deplasarea la ghişeul oricărui organ fiscal din cadrul ANAF pentru verificarea datelor declarate cu cele din actul de identitate.

Pentru anul 2017, contabilii autorizați și experții contabili își pot procura viza anuală de funcționare doar până la 28 februarie, dată la care va expira viza pentru anul 2016, potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat. Noile reguli de acordare a vizei au fost stabilite de curând, în cadrul Conferinței Naționale Extraordinare din 9 ianuarie 2017, iar materialele relevante se regăsesc pe site-ul www.ceccarbucuresti.ro, precum și pe alte site-uri regionale ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR).

Potrivit metodologiei, cei care exercită profesia independent obțin viza anuală și parafa anuală (ovală) emisă de CECCAR, iar cei care își desfășoară activitatea doar printr-o societate de expertiză contabilă/contabilitate, primesc doar viza, iar nu și parafa anuală, întrucât ei utilizează ștampila societății respective.

Condițiile în care se eliberează viza pentru cei care-și desfășoară activitatea în mod independent sunt următoarele:

depunerea raportului anual de activitate completat la toate rubricile;
achitarea în întregime a obligațiilor față de Corp;
dovada asigurării pentru riscul profesional, doar pentru cei care desfășoară activitatea în mod independent și primesc parafa anuală - aplicabil începând cu 1 ianuarie 2018;
nu au suferit nici o condamnare care interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale (presupune un cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere);
nu au săvârșit fapte care să încalce obligațiile prevăzute de lege, precum și regulile privind conduita etică și profesională, pentru care să fi fost sancționați de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum și cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
depunerea declarației pe propria răspundere din care să rezulte că îndeplinește condiția capacității depline de exercițiu;
prezentarea, o dată la patru ani, a unei adeverințe medicale din care să rezulte că îndeplinește condiția capacității depline de exercițiu și că este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat;
parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform Planului național de dezvoltare profesională continuă (PNDPC).


În ceea ce privește acordarea vizelor pentru societățile de expertiză contabilă/contabilitate, metodologia impune ca, pe lângă depunerea raportului anual, achitarea completă a obligațiilor față de CECCAR și dovada asigurării pentru riscul profesional de societate (aplicabil de la 1 ianuarie 2018), societatea care solicită viza mai trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

să facă dovada că asociații/acționarii și administratorii experți contabili/contabili autorizați, pe baza cărora s-a obținut autorizarea societății, nu au suferit nicio condamnare care interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale (presupune un cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere);
asociații/acționarii și administratorii experți contabili/contabili autorizați, pe baza cărora s-a obținut autorizarea societății, nu au săvârșit fapte care să încalce obligațiile prevăzute de lege, precum și regulile privind conduita etică și profesională, pentru care să fi fost sancționați de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum și cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
asociații/acționarii și administratorii experți contabili/contabili autorizați depun declarația pe propria răspundere din care să rezulte că îndeplinesc condiția capacității depline de exercițiu;
se prezintă, o dată la patru ani, pentru aceste persoane, adeverința medicală;
asociații/acționarii și administratorii experți contabili/contabili autorizați au obținut autorizarea societății, au parcurs programul de formare profesională organizat de CECCAR, conform PNDPC și au achitat cotizațiile stabilite pentru această categorie de membri.
Important! Pentru perioada în care nu s-a acordat viză, ca urmare a nesolicitării sau neîndeplinirii condițiilor, membrii Corpului nu sunt exonerați de plata obligațiilor față de acesta.

Solicitarea vizei și depunerea raportului se face doar online în unele filiale.

Ai auzit de iniţiativa unui om de afaceri de a vinde aer curat în băncuţe? Dacă trăieşti în România, nu ai decât să zâmbeşti, căci chiar la tine în ţară poţi merge într-o vacanţă ecologică şi de neuitat. Povesteşte-le tuturor prietenilor atât din ţară cât şi de peste hotare despre staţiunile sănătoase de la noi.

Nu a fost nevoie de strategii sofisticate şi metodologii avansate pentru a menţine aceste locuri în starea în care au fost acum trei decenii, în schimb aerul de aici este de o puritate rară de pe întregul continent. Încă nu ţi-ai planificat în ce destinaţie turistică vei merge în acest an? Nu departe de Cluj-Napoca vei descoperi raiul pentru cei care ţin la turismul sănătos.

Muntele Baisorii, la 1400 de metri altitudine este unul dintre locurile unde se respira cel mai ozonificat aer din tara noastra. Insa e o zona despre care putini vorbesc. Statiunea nu e dezvoltata si nu este exploatata la adevaratul potential, scrie stirileprotv.ro.

Statiunea Muntele Baisorii se afla la 60 de kilometri de Cluj Napoca. Turistii o descopera cu incantare, dar cei care raspund de ea nu fac nimic pentru a o pune in valore.

Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului trecut, mai mici de 40 de lei, au trebuit scăzute din evidenţele fiscale ale contribuabililor în primele şapte zile ale lui 2017, potrivit prevederilor legislative în vigoare.

Reglementările legale în vigoare stabilesc că, în situaţia în care un debitor nu îşi achită obligaţiile fiscale principale la termenul de scadenţă, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) calculează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere, stabilite prin decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii.

Potrivit art. 266 din Codul de procedură fiscală şi a Ordinului ANAF nr. 3497/2015, creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, mai mici de 40 de lei, se scad din evidenţele fiscale în primele şapte zile ale anului în curs.

Cu alte cuvinte, datoriile de până în 40 de lei, datorate la finele lui 2016 organului fiscal central, au trebuit scăzute din evidenţele fiscale ale contribuabililor până la 7 ianuarie 2017.

De altfel, plafonul de 40 de lei a fost introdus, potrivit Codului de procedură fiscală, cu scopul de a a evita situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, să fie mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite.

Deciziile privind obligaţiile fiscale accesorii, emise trimestrial de Fisc

Pe lângă procedura anulării creanţelor bugetare de sub 40 de lei, Ordinul ANAF nr. 3497/2015 stabileşte şi procedura comunicării actelor administrative fiscale prin care se instituie dobânzi şi penalităţi de întârziere. Prin urmare, Fiscul notifică periodic, prin intermediul unor decizii, contribuabilii care au restanţe la bugetul de stat şi care datorează astfel instituţiei dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Mai precis, deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii sunt comunicate debitorilor trimestrial, cu câteva excepţii. Concret, excepţile de la emiterea trimestrială a deciziilor sunt următoarele:

debitorii care înregistrează obligații fiscale care fac obiectul înlesnirilor la plată;
debitorii care înregistrează obligații fiscale născute anterior sau ulterior datei înregistrării hotărârii de dizolvare în registrul comerțului;
debitorii cărora li s-a deschis procedura insolvenței în baza Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, pentru care nu se calculează obligații fiscale accesorii pentru creanțele născute anterior procedurii;
debitorii declarați insolvabili care nu au venituri și bunuri urmăribile.
Actul normativ amintit stabileşte totodată că pentru obligațiile fiscale principale cu scadența până la data de 1 iulie 2013 care se sting după această dată, deciziile se emit trimestrial, pentru dobânzi, respectiv o singură dată, pentru penalități de întârziere, caz în care se aplică nivelul de 15% din obligațiile principale rămase nestinse.

În schimb, pentru obligaţiile de plată scadente după data de 1 iulie 2013, deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii, indiferent de natura acestora, sunt emise trimestrial, pentru toţi debitorii, cu excepţia celor patru categorii enumerate mai sus.

Totodată, există şi cazuri în care deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii, precum şi somaţia sau titlul executoriu, se emit după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligaţii fiscale principale restante, dacă accesoriile (majorări de întârziere/dobânzi şi penalităţi de întârziere) sau obligaţiile fiscale neachitate, în cazul somaţiei, nu depăşesc anumite limite, după cum urmează:

1.500 lei, pentru marii contribuabili;
1.000 lei, pentru contribuabilii mijlocii;
500 lei, pentru contribuabilii mici;
100 lei, pentru contribuabilii persoane fizice.
Nivelul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere în 2017

Pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă contribuabilii datorează statului, la fel ca până acum, dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Conform definiţiei din Codul de procedură fiscală, dobânda este o obligaţie fiscală accesorie reprezentând echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei fiscale principale ca urmare a neachitării la scadenţă, de către debitor, a obligaţiilor fiscale principale.

La fel ca până acum, dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

În 2017, la fel ca în 2016, valoarea dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, cuantum care corespunde unui nivel de 7,3% în acest an.

În ceea ce priveşte penalitatea de întârziere, aceasta este o obligaţie fiscală accesorie reprezentând sancţiunea pentru neachitarea la scadenţă, de către debitor, a obligaţiilor fiscale principale.

Penalitatea de întarziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Din 2016, valoarea penalităţii de întârziere este de 0,01% pe fiecare zi de întârziere, cuantum valabil şi în acest an.

Important! Nedeclararea sau subdeclararea, în declarații de impunere, a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale se sancţionează cu o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Miercuri, 18 Ianuarie 2017 08:05

Aceasta este cea mai scumpă pizza din lume

Dacă italienii sunt cunoscuţi pentru cea mai bună pizza din lume, americanii au creat cea mai scumpă pizza din lume. Aceasta costă nu mai puţin de 2000 de dolari (aproximativ 8400 de lei), potrivit Business Insider.

Ce conţine? Pe lângă ingrediente culinare fine precum caviarul, pizza este învăluită şi cu o foiţă de aur de 24 de karate.Nici blatul nu este unul obişnuit, ci este colorat cu cerneală de sepie şi de aceea blatul este negru. Pe blat se pune brânză Stilton apoi se aşează foie gras după care se îmbracă în foiţe de aur şi se asezonează cu trufe, flori comestibile şi fulgi de aur, iar la final se presară caviar.

Despre acest produs, bucătarul Braulio Bunai a spus doar că este "foarte scump şi extrem de delicios"Pizza nu poate fi comandată oricând, ci trebuie comandată de clienţi cu 48 de ore înainte.

Romanul de mister The Book of Mirrors (Cartea Oglinzilor), preluat de publisheri din 23 de ţări, ar putea să îl transforme pe românul Eugen Chirovici în milionar, potrivit publicaţiei britanice The Guardian.

Jurnaliştii de la The Guardian redau povestea românului: Eugen Chirovici s-a stabilit în Marea Britanie în urmă cu doar trei ani; acolo, la prima sa încercare de a scrie un roman în limba engleză, a devenit o senzaţie globală.
Cartea sa a fost preluată de publisheri din 23 de ţări - cu licitaţii pentru publicarea acesteia de până la 11 edituri în fiecare teritoriu.

Chirovici are 51 de ani şi a scris 10 cărţi de mister în România în ultimele două decenii. Potrivit The Guardian, această piaţă era mult prea mică pentru el astfel încât să îşi permită să trăiască exlusiv din activitatea de scriitor, astfel că a fost şi jurnalist. Acum, specialiştii din întreaga lume se aşteaptă ca Eugen Chirovici să ajungă milionar (”să ajungă la venituri de şapte cifre” - este formularea folosită de jurnaliştii britanici) doar din negocierile legate de publicarea romanului.

”Nu sunt sigur dacă realizez ceea ce se întâmplă. Este copleşitor şi neaşteptat”, spune Eugen Chirovici în interviul acordat jurnaliştilor britanici.

Autorul, care se semnează ”EO Chirovici” este reprezentat de prima agenţie care a acceptat să lucreze cu el - Peters Fraser şi Dunlop (PFD), după ce a fost respins de şase alţi agenţi din Statele Unite ale Americii. În articolul publicat de The Guardian, el rememorează respingerile: ”Nu au explicat de ce.”

”The Book of Mirrors este un roman de mister cu un conflict extrem de bun (...). Este un roman incredbibil, sofisticat. Nu ai şti niciodată că a fost scris de o persoană a cărei limbă vorbită nu este engleza”, spune Rachel Mills, de la PFD.

Acţiunea romanului se petrece în zilele noastre şi redă povestea din spatele uciderii unui profesor carismatic al universităţii Princeton, la finalul anilor '80. Romanul începe cu primriea de către un agent de literatură din New York a unui manuscris parţial, ce poartă numele Cartea Oglinzilor. Autorul manuscrisului - student la Princeton la momentul crimei - oferă câteva indicii referitoare la cel care a săvârşit crima. Scriitorul moare înainte ca agentul să afle mai multe pe această temă şi începe căutarea ucigaşului. ”Începutul cărţii este foarte bun. Există şi o scrisoare alăturată manuscrisului, în care autorul spune că acest manuscris îţi va spune ce se va întâmpla cu adevărat”

Chirovici a mai spus că inspiraţia lui în literatură este ”foarte clasică” şi îi include pe Ernest Hemingway, John Steinbeck şi William Goulding.

El s-a mutat în Marea Britanie deoarece fiul său studiază la universitatea Cardiff, iar soţia sa este analist financiar. ”Intenţia mea a fost să devin un scriitor în regim full time.”

Pe numele unui bărbat de 72 de ani din Ploiești a fost emis un mandat de arestare după ce a fost surprins conducând autoturismul prin Ploiești, deși pe numele lui fusese emisă o ordonanță prin care era dispus controlul judiciar, prin care i se interzicea inclusiv să conducă autovehicule pe drumurile publice. Anterior, acesta fusese surprins în repetate rânduri (alte 7 acte materiale) conducând prin municipiu, având acest drept suspendat.


Ulterior, Tribunalul Prahova a admis contestația acestuia la măsura arestului preventiv, înlocuind această măsură cu aceea a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. De asemenea, interdicția de a conduce pe drumurile publice a fost menținută de către instanță.


Luni, 16 ianuarie a.c., bărbatul a fost depistat din nou conducându-și autoturismul pe o stradă din municipiu, un echipaj de poliție din cadrul Biroului Rutier Ploiești oprindu-l pentru control.


Despre acest fapt, polițiștii au informat procurorul de caz, care urmează a sesiza instanța de judecată, în vederea analizării oportunității de a înlocui măsura controlului judiciar.

Un elev de la Şcoala de Poliţie din Câmpina care, se pare, ar avea probleme personale, a încercat, în această după-amiază, să îşi pună capăt zilelor. Acesta s-a înjunghiat, incidentul având loc în incinta şcolii.

Elevul în vârstă de 20 de ani a fost preluat de ambulanţă şi dus la Spitalul Câmpina. El are o plagă înjunghiată la nivel abdominal care nu îi pune în pericol viaţa.

Acesta va beneficia de consiliere psihologică.

ISU Prahova a trimis, în această după-amiază, în judeţe afectate de vremea nefavorabilă, două maşini de intervenţie. Astfel, de la Detaşamentul 1 Ploieşti au plecat o şenilată şi u autofreză, către Giurgiu, respectiv Caraş-Severin.

Ambele judeţe se confruntă cu probleme din cauza zăpezii şi a viscolului.

 

Primăria Municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, informează ploieștenii că, începând din 09 ianuarie 2017, pot afla informații privind impozitele și taxele locale prin accesarea paginii de facebook: https://www.facebook.com/Serviciul-Public-Finante-Locale-Ploiesti-1754576441537858

"Punând astfel bazele unei cât mai bune comunicări, SPFL Ploiești își propune, prin această inițiativă, să poată transmite în timp real către cetățeni toate mesajele de interes, și să poată primi și soluționa cu celeritate opiniile, sugestiile și sesizările ploieștenilor", se arată într-un comunicat de presă.

Pagina 7 din 31
loading...