Marți, 28 Martie 2017 16:55

Proiect doar ca să fie pe ordinea de zi?

Proiectul de hotărâre care prevede asocierea Primăriei Ploiești cu ACS Petrolul 52 pentru cesionarea mărcii Petrolul timp de 18 luni intră pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești din 31 martie. Însă acesta va fi supus votului fără aviz din partea Direcției Economice și nici al departamentului Contencios Administrativ. Proiectul de hotărâre intră în forma inițială, care cuprinde câteva aspecte neclare considerate esențiale. Un aspect important este rezilierea "dacă interese publice o impun", clauză care nu explică și care ar fi aceste interese publice care ar duce automat la rezilierea unilaterală. Legat de anumite schimbări si suporterii petroliști au cerut modificarea proiectului de hotărîre.

Într-un comunicat al Uniunii Suporterilor Petroliști se spunea faptul că respectivul contract trebuie să fie unul clar, concis, care să nu poată lasă loc la interpretări şi mai ales, care să elimine orice suspiciune privind apariţia ulterioară a vreunei alte echipe de fotbal cu numele Petrolul. USP-ul a cerut, recent, o întălnire între reprezentanţii Consiliului Local Ploieşti şi ACS Petrolul 52 pe această temă dar întrevederea nu s-a materializat. În proiectul de hotărăre se mai precizează faptul că primarul Adrian Dobre este împuternicit de consilierii locali să semneze contractul, în condițiile legii. Dar edilul Ploieștiului nu va semna pînă cănd evaluarea mărcilor Petrolul, realizată de o persoană fizică autorizată din Cămpina, nu va fi va finalizată.    

 

ROMÂNIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR….

privind aprobarea parteneriatului public-privat între

Primăria Municipiului Ploiești și Asociația Clubul Sportiv Petrolul 52,

pentru punerea în valoare a mărcii PETROLUL

          Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Analizând Expunerea de motive a domnilor: BOTEZ George Sorin, GANEA Cristian-Mihai, ANDREI Gheorghe, DANESCU Stefan, DINU Marius Andrei, DRAGULEA Sanda, STANCIU Marilena, VISCAN Robert Ionut, SORESCU Florina Alina, MINEA Gabriel, PANA George, PALAS Alexandru Paul, MATEESCU Marius Niculae, VADUVA SORIN,

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Economice şi Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziţii Publice, Contracte;

Analizând Raportul Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, strategii și prognoze, din data de………………….;

Analizând Raportul Comisiei juridice, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, din data de…………;

Analizând adresa nr. 7 din 30.01.2017 și înregistrată la primăria Municipiului Ploiești, cu nr. 2062 din 31.01.2016 din partea Asociației Clubul Sportiv Petrolul 52;

În baza Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat.

În baza art. 36, alin.1, alin. 6, lit. a, pct.6 şi art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

                                               

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă contractul de asociere cu ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52 Ploiești pe termen de 18 luni de la data prezentei hotărâri, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Împuternicește Primarul Municipiului  Ploiești să semneze contractul de asociere cu ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52, în condițiile legii.

Art. 3. Direcția Administrației Publice, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei Hotărâri.

          Dată în Ploieşti, astăzi, 31 martie 2017

   Preşedinte de şedinţă,                               Contrasemnează Secretar,

      George-Sorin-Niculae Botez                            Anabell-Olimpia Măntoiu

ROMÂNIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

          În atenția,

-         Consiliul Local al Municipiului PLOIEȘTI

-     Domnului Primar

-     Doamnei  Secretar

          Prin prezenta, subsemnații:  BOTEZ George Sorin, GANEA Cristian-Mihai, ANDREI Gheorghe, DANESCU Stefan, DINU Marius Andrei, DRAGULEA Sanda, STANCIU Marilena, VISCAN Robert Ionut, SORESCU Florina Alina, MINEA Gabriel, PANA George, PALAS Alexandru Paul, MATEESCU Marius Niculae, VADUVA SORIN,  solicităm promovarea unui “Proiect de Hotărâre”, ce are ca obiect, aprobarea parteneriatului public-privat, între primăria Municipiului Ploiești și Asociația Clubul Sportiv Petrolul 52, pentru punerea în valoare a mărcii PETROLUL.

          În acest sens depunem următoarea,

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea parteneriatului public-privat, între

primăria Municipiului Ploiești și Asociația Clubul Sportiv Petrolul 52,

pentru punerea în valoare a mărcii PETROLUL

Municipiul Ploiești  este titularul mărcilor Petrolul, înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), cu următoarele detalii:

-            FC PETROLUL PLOIEȘTI – sub nr. 080417, nr. de depozit M 2006

09867

-            FC PETROLUL PLOIEȘTI 1924– sub nr. 080417, nr. de depozit M

2006 09867,

-            FOTBAL CLUB PETROLUL– sub nr. 079064, nr. de depozit M 2006

10057,

-PETROLUL PLOIEȘTI – sub nr. 084673, nr. de depozit M 2007 02960

-            PETROLUL– sub nr. 087077, nr. de depozit M 2007 06696,

-            PETROLUL– sub nr. 087078, nr. de depozit M 2006 06697.

Prin HCL 220/2009, au fost preluate prin cesiune mărcile OSIM, deținute de Federația Sindicatelor Libere din Petrol și transmise drepturile exclusive de folosință și exploatare de către SC FC PETROLUL SA PLOIEȘTI, pe teritoriul României.

Tribunalul Prahova, secția a-II-a civilă, de contencios-administrativ și fiscal, ca urmare a soluționării dosarului de faliment nr. 717/105/2015, a pronunțat Hotărârea nr. 821/22.06.2016 prin care a admis cererea administratorului juridic, a aprobat concluziile din raportul administratorului juridic, iar în temeiul art. 145, alin.1 lit.C, din Legea nr. 85/.2014 privind procedura insolvenței, a dispus începerea procedurii generale a falimentului debitorului. Având în vedere începerea procedurii generale a falimentului debitorului, VIA INSOLV SRL Ploiești prin adresa nr. 13657/12.07.2016 – în calitate de lichidator judiciar al Fotbal Club Petrolul SA, a comunicat Procesul Verbal încheiat la data de 06.07.2016, între Comitetul Creditorilor și debitorul Fotbal Club Petrolul SA, precum și actul adițional la contractul de licență exclusivă de marcă nr. 14983/14.07.2009 aprobat de Comitetul Creditorilor.

Municipiul Ploiești , în calitate de proprietar al mărcilor Petrolul și deținător al palmaresului echipei cu activitate începută în 1924, are datoria de a asigura condițiile menținerii tradiției sportive în galben-albastru, Petrolul reprezentând un fenomen sportiv, social și cultural care face parte din identitatea comunității ploieștene.

În acest sens Asociația “CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52”, a înaintat către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, adresa cu nr. 7 din 30.01.2017 și înregistrată la primăria Municipiului Ploiești, cu nr. 2062 din 31.01.2016, prin care își exprimă dorința de a I se transmite dreptul de folosință a mărcii PETROLUL,  marcă aflată în proprietatea primăriei Municipiului Ploiești.

În prezent, în cadrul Asociației “CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52”, activează  echipa AS PETROLUL 52 PLOIEȘTI, care evoluează în Liga a-IV-a Prahova. Această structură sportivă nouă, a dobândit personalitate juridică în data de 14.09.2016, prin Încheierea Judecătoriei Ploiești nr. 786/2016, pronunțată în dosarul nr. 15589/281/2016.

Scopul Asociației îl constituie desfășurarea de activități sportive de fotbal, respectiv selecționarea, inițierea și pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiții interne și internaționale, precum și alte activități conexe acestora.

Acest club este înscris în competițiile sportive organizate în sezonul 2016-2017, sub însemnele Petrolul 52 Ploiești. Marca, denumirea și emblema sunt semne distinctive, protejate prin lege, care au rolul de a individualiza o personalitate juridică.

Parteneriatul  public-privat  este  un  mecanism  economic  de  asociere  a  2  parteneri,  respectiv  o instituţie publică şi un investitor privat, în vederea realizării, prin proiectul de parteneriat public-privat, a unui bun sau serviciu public. Parteneriatul public-privat se realizează în mod obligatoriu prin intermediul unui subiect de drept distinct.

Pe toată perioada de funcţionare a parteneriatului, aceasta nu poate să se schimbe obiectul de activitate şi nu poate desfăşura operaţiuni economice în afara scopului expres al proiectului de parteneriat public-privat  pentru  care a fost  creată sau  al  dezvoltării  acestuia  în  folosul comunităţii.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri

  1. BOTEZ GEORGE SORIN NICULAE-………………………

  2. GANEA CRISTIAN-MIHAI –………………………………….

  3. ANDREI GHEORGHE –……………………….……………..

  4. DANESCU STEFAN –………………………………………..

  5. DINU MARIUS ANDREI –……………………………………

  6. DRAGULEA SANDA –……………………………………….

  7. STANCIU MARILENA –…………………….………………..

  8. VISCAN ROBERT IONUT-………………….……………….

  9. SORESCU FLORINA ALINA –…………….………………..

10. MINEA GABRIEL–……………………….….………………..

11. PANA GEORGE –…………………………………………….

12. PALAS ALEXANDRU PAUL-……………….……………….

13. MATEESCU MARIUS NICULAE –………………………….

14. VADUVA SORIN –……………………………….……………

DIRECTIA  ECONOMICA

NR.   877  / 13 .03.2017

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de Hotarare privind aprobarea parteneriatului public-privat, intre Primaria Municipiului Ploiesti si Asociatia Clubului Sportiv Petrolul 52, pentru punerea in valoare a marcii PETROLUL

          Conform Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale art.35 “Colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire, aderare”, alin.(1) „Autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe baza de contracte de asociere, în care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat în colaborare sau asociere” si alin.(6) ”Obligaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrăţire sau de aderare a unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel naţional ori la organizaţii internaţionale cu personalitate juridică, hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se suporta din bugetele locale ale acestora”.

          Rezulta foarte clar ca incheierea de contracte de asociere conform Legii nr.273/2006 este posibila numai intre autoritati ale administratiei publice locale pentru realizarea unor lucrari si servicii publice locale.

          Potrivit prevederilor Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public – privat:

          art.1 alin.(2) ”Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea sau, după caz, reabilitarea şi/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri destinate prestării unui serviciu public şi/sau operării unui serviciu public, în condiţiile prezentei legi”.

          art.2 „Prevederile prezentei legi se aplică de către partenerul public pentru implementarea unui proiect, în cazul în care studiul de fundamentare a proiectului demonstrează, pe lângă elementele principale prevăzute la art. 19 alin. (1), faptul că veniturile care urmează să fie obţinute de societatea de proiect din utilizarea bunului/bunurilor sau operarea serviciului public ce formează obiectul proiectului sunt generate, în totalitate sau în majoritate, prin plăţi efectuate de către partenerul public sau de către alte entităţi publice în beneficiul partenerului public”.

          art.3 Mecanismul parteneriatului public-privat este caracterizat de următoarele elemente, care se vor detalia în normele de aplicare a prezentei legi:

    a) cooperarea dintre partenerul public şi partenerul privat, în vederea implementării unui proiect public;

    b) durata relativ lungă de derulare a raporturilor contractuale, care să permită partenerului privat recuperarea investiţiei şi realizarea unui profit rezonabil;

    c) finanţarea proiectului, în principal din fonduri private şi, după caz, prin punerea în comun a fondurilor private cu fonduri publice;

    d) atingerea scopului urmărit de partenerul public şi partenerul privat;
    e) distribuirea riscurilor între partenerul public şi partenerul privat, în funcţie de capacitatea fiecărei părţi contractante de a evalua, gestiona şi controla un anumit risc”.

          art.4 alin.(1) „ Formele de parteneriat public-privat sunt: 

  1. parteneriatul public-privat contractual - parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public, partenerul privat şi societatea de proiect al cărei capital social este deţinut integral de partenerul privat;
  2. parteneriatul public-privat instituţional - parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public şi partenerul privat, prin care se constituie de către partenerul public şi partenerul privat o societate nouă, care va acţiona ca societate de proiect şi care, ulterior înregistrării în registrul societăţilor, dobândeşte calitatea de parte la contractul de parteneriat public-privat respectiv.

art.5  “Contractele de parteneriat public-privat pot fi încheiate şi în scopul efectuării unei activităţi relevante în sectoarele de utilitate publică prevăzute înLegea nr. 99/2016privind achiziţiile sectoriale, precum şi în vederea realizării de către un operator privat a serviciilor comunitare de utilităţi publice prevăzute înLegea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu luarea în considerare a prevederilor art. 1 şi 2.”

art.6 “În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
           a) afiliat - orice persoană asupra căreia se poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă sau care poate exercita o influenţă dominantă ori care, ca urmare a asocierii cu o persoană, se află sub influenţa dominantă a unei alte persoane. Influenţa dominantă se prezumă în cazul în care o persoană, direct sau indirect, deţine majoritatea capitalului social subscris sau controlează majoritatea voturilor asociate acţiunilor/părţilor sociale emise sau poate numi mai mult de jumătate dintre membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere;

           b) finanţatorii proiectului de parteneriat public-privat - persoanele fizice sau juridice care pun la dispoziţia societăţii de proiect mijloacele financiare necesare îndeplinirii obligaţiilor asumate de partenerul privat, în temeiul contractului de parteneriat public-privat;

           c) finanţarea proiectului de parteneriat public-privat - presupune finanţarea investiţiilor realizate în cadrul proiectului şi finanţarea utilizării bunului/bunurilor sau operării serviciului public ce formează obiectul proiectului;

           d) investitor privat - orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau străină, care aparţine categoriilor prevăzute la art. 8, care şi-a manifestat interesul de a participa în cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat;

           e) investiţii realizate în cadrul proiectului - investiţii care au drept obiect realizarea sau, după caz, reabilitarea şi/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri în cadrul proiectului de parteneriat public-privat;

           f) partener privat - investitorul privat sau asocierea de investitori privaţi care a semnat cu partenerul public contractul de parteneriat public-privat;”

art.10Finanţarea investiţiilor care se realizează în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat se poate asigura, după caz:

               a) integral, din resurse financiare asigurate de partenerul privat; sau
          b) din resurse financiare asigurate de partenerul privat, împreună cu partenerul public.”

art.11 Partenerul privat asigură finanţarea necesară realizării investiţiilor din resurse proprii şi/sau din resurse atrase din partea unor finanţatori.

art.25 “Proiectele de parteneriat public-privat sunt atribuite potrivit prevederilorLegii nr. 98/2016, cu completările ulterioare, aleLegii nr. 99/2016sau aleLegii nr. 100/2016, după caz, în funcţie de obiectul contractului şi modalitatea în care studiul de fundamentare prevede transferul unei părţi semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor şi/sau a serviciilor în cauză.”

art.26 Procedura de selecţie a partenerului privat include şi procedura de atribuire necesară încheierii contractului de parteneriat public-privat cu societatea de proiect.”

art.33 alin.(1) “Durata contractului de parteneriat public-privat se stabileşte, în principal, în funcţie de perioada de amortizare a investiţiilor ce urmează să fie realizate de către societatea de proiect şi în funcţie de modalitatea de finanţare a acestor investiţii.”

art.34 alin.(1) “Partenerul public poate constitui, în condiţiile legii, în beneficiul societăţii de proiect, cu privire la bunuri destinate realizării proiectului şi asupra cărora are dreptul de a dispune, în condiţiile legii:

  1. drepturi de concesiune asupra bunurilor proprietate publică sau drepturi născute din închirierea bunurilor proprietate publică;
  2. drepturi de superficie sau drepturi de folosinţă asupra bunurilor proprietate privată.”

alin.(2) “Partenerul privat sau societatea de proiect, după caz, nu va putea subconcesiona, în tot ori în parte, bunurile, serviciile sau lucrările concesionate şi nu va putea încredinţa realizarea obiectului contractului unei alte persoane, cu excepţia cazurilor anume prevăzute de prezenta lege.”

art. 37 “Contractul de parteneriat public-privat trebuie să prevadă bunurile sau categoriile de bunuri care, pe parcursul derulării contractului sau la încetarea acestuia, urmează să intre în proprietatea partenerului public, respectiv a societăţii de proiect inclusiv, după caz:

  1. bunurile realizate pe parcursul executării contractului ca urmare a realizării investiţiilor asumate de către partenerul privat sau societatea de proiect;
  2. bunurile pe care societatea de proiect trebuie să le transfere partenerului public la încetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat;
  3. bunurile pe care partenerul public are opţiunea de a le cumpăra la încetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat;
  4. bunurile care rămân în proprietatea societăţii de proiect la încetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat.”

art. 44 alin.(1) “Entităţile publice care intenţionează să deruleze proiecte de parteneriat public-privat pot organiza şi pune în funcţiune unităţi interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile normelor de aplicare a prezentei legi.”

alin.(2) “Membrii unităţilor interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat vor urma cursuri de formare profesională, în vederea specializării în domeniul parteneriatului public-privat.”

alin.(3) “Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în prezenta lege, unităţile interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat pot fi sprijinite în derularea activităţii de consultanţi tehnici, economici şi juridici, după caz, contractaţi în condiţiile legii.”

art.45 “În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice elaborează normele metodologice de aplicare, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

          Asa cum rezulta din articolele mentionate mai sus, in situatia de fata :

-         nu exista un studiu de fundamentare;

-         nu exista un proiect care sa fie atribuit potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016;

-         finantarea proiectului de parteneriat nu presupune in acest caz finantarea investitiilor realizate in cadrul proiectului;

-         contractul de parteneriat public – privat nu vizeaza o activitate relevanta intr-un sector de utilitate publica prevazut in Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, precum si in vederea realizarii de catre un operator privat a unui serviciu de utilitate publica prevazut in Legea serviciilor comunitare de utilitati publice – Legea 51/2006;

-         nu se obtine o investitie in cadrul proiectului care are ca obiect realizarea sau reabilitarea si/sau extinderea unui bun in cadrul proiectului de parteneriat public – privat.

Apreciem ca pevederile Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public – privat nu sunt aplicabile pentru punerea in valoare a marcii Petrolul.

          La nivelul municipiului Ploiesti s-a incheiat contractul de prestari servicii nr.3713/17.02.2017, care are ca obiect servicii de evaluare a celor 6 marci Petrolul Ploiesti in vederea stabilirii valorii juste si a cuantumului sumei ce se poate incasa de catre municipiul Ploiesti in situatia transmiterii dreptului de folosinta si a exploatarii acestora, marcile ramanand in proprietatea Municipiului Ploiesti.

          Durata de prestare a servicilor este de 3 luni de la data emiterii de catre autoritatea contractanta a ordinului de incepere sau a comenzii de lucru si a punerii la dispozitie de catre Municipiul Ploiesti a documentelor necesare.

          Fata de cele prezentate mai sus consideram ca numai dupa evaluarea marcilor si determinarea dreptului de folosinta se poate stabili varianta legala de transmitere a dreptului de folosinta.

DIRECTOR ECONOMIC,             SEF SERVICIU BUGET, IMPRUMUTURI,

Nicoleta CRACIUNOIU                                                 Laura Erji STANCIU

         

DIRECTIA  ADMINISTRATIE PUBLICA – JURIDIC CONTENCIOS – ACHIZITII PUBLICE - CONTRACTE

NR………../………………….

RAPORT  DE  AVIZARE

la proiectul de Hotarare privind aprobarea parteneriatului public-privat, intre Primaria Municipiului Ploiesti si Asociatia Clubului Sportiv Petrolul 52, pentru punerea in valoare a marcii PETROLUL

           Subsemnatul Androne Adrian in calitate de Sef Serviciu Juridic Contencios, in temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificata si completarile ulterioare, analizand din prisma ctelor legislative in vigoare,  Avizez Negativ din punct de vedere al legalitatii Proiectul de Hotarare privind aprobarea parteneriatului public si privat  intre Municipiul Ploiesti si Asociatia Clubului Sportiv Petrolul 52 privind punerea in valoare a marcii Petrolul.

             La baza Avizului Negativ stau urmatoarele:

-         Legea 233/2016 privind parteneriatul public – privat;

-         Legea 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

-         Noul Cod Civil;

-         Legea 273/2006, privind finanțele publice locale

          In motivarea avizului negativ voi trata fiecare text de lege in parte pentru a se intelege prevederile legale in vigoare:

  1. Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public- privat prevede:

               Noua reglementare legala a parteneriatului public privat  prevede doua tipuri de parteneriat public – privat: contractual și instituțional. Diferența între cele două constă  în aceea că, în timp ce, în parteneriatul contractual, părțile la contractul de parteneriat public privat sunt partenerul public, partenerul privat și societatea de proiect( deținută în întregime de partenerul privat), în cazul parteneriatului instituțional, societatea de proiect este creată de partenerul public și cel privat, o societate nouă, care dobândește calitatea de parte la contractul de parteneriat public privat.

              Parteneriatul public privat se aplică numai proiectelor în cadrul cărora, studiul de fundamentare demonstrează că veniturile care urmează să fie obținute de societatea de proiect sunt generate, în totalitate sau în majoritate, prin plăți efectuate de către partenerul public sau de către alte entități publice în beneficiul partenerului public ( astfel fiind reglementate plățile de disponibilitate).

              Finanțarea investițiilor care se realizează în cadrul proiectelor parteneriatului public privat se poate asigura, după caz, din fonduri private sau din fonduri publice și private. Contribuția partenerului public la proiectul parteneriatului public privat se poate face printre altele, prin aporturi în numerar la capitalul social al societății de proiect. Orice modalitate de contribuție la realizarea proiectului de parteneriat public privat se va face în condițiile reglementărilor privind ajutorul de stat, utilizarea fondurilor publice și, respectiv, încadrarea în limitele prevăzute de lege cu privire la deficitul bugetelor publice și datoria publică. În aceeași ordine de idei, partenerul public poate contribui la finanțarea realizării investițiilor cu resurse financiare publice provenind exclusiv din fondurile externe nerambursabile post – aderare și din contribuția națională aferentă acestora, în condițiile prevăzute de legislația Uniunii Europene.

                Atribuirea și contestarea parteneriatului public privat trebuie realizată cu respectarea regulilor aplicabile în materia achizițiilor publice și a concesiunilor ( Legea 98/2016 privind achizițiile publice, Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materia de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

            Conform Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale art.35 “Colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire, aderare”, alin.(1) „Autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe baza de contracte de asociere, în care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat în colaborare sau asociere” si alin.(6) ”Obligaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrăţire sau de aderare a unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel naţional ori la organizaţii internaţionale cu personalitate juridică, hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se suporta din bugetele locale ale acestora”.

            Rezulta foarte clar ca incheierea de contracte de asociere conform Legii nr.273/2006 este posibila numai intre autoritati ale administratiei publice locale pentru realizarea unor lucrari si servicii publice locale.

            Fata de prevederile in vigoare prezentate mai sus, Avizez Negativ Proiectul de Hotarare Privind Parteneriatul Public – Privat intre Primaria Municipiului Ploiesti si Asociatia Clubului Sportiv Petrolul 52.

Sef Serviciu:

Androne Adrian

Data:

14.03.2017

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.___

CONTRACT DE ASOCIERE

incheiat azi ___________

intre :

-         Mun. Ploiesti si

-         ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52

Consideratii introductive

-         Partile prezentului contract se asociaza pentru punerea in valoare a marcii PETROLUL PLOIESTI, detinuta in proprietate de catre municipiul Ploiesti si inscrisa la OSIM sub nr.__________, inscriere valabila pana la data de ______________

-         Asocierea are in vedere desfasurarea activitatii sportive din ramura fotbal si continuarea traditiei sportive privind marca PETROLUL PLOIESTI, activitate de interes local ;

-         Partile au in vedere imprejurarea ca mun. Ploiesti nu detine fondurile necesare sustinerii actuale a unei echipe de fotbal municipale, desi este detinatoarea marcii PETROLUL PLOIESTI ;

-         ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52 este persoana juridica de drept privat, inscrisa in Registrul Special al Judecatoriei Ploiesti sub nr._____________ si desfasoara activitate sportiva in ramura fotbal, in divizia judeteana Prahova I, sub denumirea de PETROLUL 52 Ploiesti ;

-         Activitatea fotbalistica este in Ploiesti una cu traditie dezvoltata, cetatenii municipiului Ploiesti fiind interesati de existenta la nivelul municipiului a unei echipe de fotbal care sa continue activitatea fotbalistica.

Tinand cont de considerentele de mai sus, partile, de comun acord hotarasc incheierea prezentului contract de asociere, in urmatoarele conditii :

Art.1. – Noi, mun. Ploiesti reprezentat prin Primar si ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52, reprezentata prin ________________ in calitate de _____________________, intelegem sa ne asociem prin prezenta, fara a da nastere unei noi persoane juridice, in vederea dezvoltarii si sustinerii activitatii fotbalistice de traditie in mun. Ploiesti.

Art.2. – Partile contribuie la asociere, cupa cum urmeaza :

-         Mun. Ploiesti intra in asociere cu dreptul de folosinta asupra marcii PETROLUL PLOIESTI, detinut in baza inscrierii marcii la OSIM sub nr.___________________, evaluat la 5.000 lei pe perioada contractului

-         ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52– intra in asociere cu toate celelalte obligatii legate de sustinerea activitatii, financiare si/sau de alta natura, cum ar fi, dar fara a se limita la : sustinerea cheltuielilor privind echipa de fotbal, plata personalului contractual si/sau asociat, folosirea bazelor sportive, prezenta in competitiile la care echipa participa.

-         Pentru clarificarea obligatiilor partilor, se stabileste neechivoc faptul ca Municipiul Ploiesti nu are nicio obligatie financiara fata de asociere, cu nici un titlu, exceptand obligatia de a oferi folosinta marcii PETROLUL PLOIESTI, pe durata contractului de asociere.

Art.3.- Din veniturile realizate in cadrul asocierii, Municipiului Ploiesti ii revine suma de 5000 lei reprezentand contravaloarea folosintei marcii, asa cum a fost stabilita conform art.2 din prezentul contract, suma care va fi achitata pe parcursul contractului, in rate trimestriale, de catre ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52.

Art.4.- Daca pe parcursul asocierii, din documente oficiale prezentate de municipiul Ploiesti rezulta ca valoarea folosintei marcii PETROLUL PLOIESTI pe parcursul asocierii este mai mare, ASOCIATIA SPORTIVA PETROLUL 52 va plati diferenta de suma astfel stabilita catre municipiul Ploiesti.

Art.5.- Contractul de asociere se incheie pe o perioada de 18 luni de la data hotararii Consiliului Local de aprobare a prezentului contract.

Art.6.- Prezentul contract isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii :

a)la expirarea termenului daca partile nu au convenit prelungirea lui ;

b)daca ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52 nu isi indeplineste obligatiile de plata catre Municipiul Ploiesti asa cum sunt ele prevazute la art. 3 si 4 din prezentul contract ;

c)in cazul in care ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52 foloseste marca PETROLUL PLOIESTI cu incalcarea regulilor de convietuire sociala, in mod abuziv sau nelegal ;

d)in situatia in care interese publice o impun.

          Incetarea contractului inainte de termen se dispune prin hotarare de consiliu local al mun. Ploiesti, in mod unilateral si motivat, fara a fi nevoie de interventia instantelor de judecata, de la data incetarii ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52 nemaifiind in drept sa foloseasca sub nicio forma marca PETROLUL PLOIESTI.

Marți, 28 Martie 2017 13:46

Luptele din Romănia și în America!

Luptele din Romănia se vor vedea pe 7 aprilie și în America! Prima gală   Superkombat  transmisă de celebrul post american CBS Sports, va avea loc peste o săptămănă la complexul Romexpo din București. Întrecerea oferă 11 meciuri, dintre care 4 eliminatorii la categoria grea pentru marea finală a anului. Evenimentul, la care vor participa luptători din România, Elveția, Australia, Grecia, Polonia, Spania, Marea Britanie și Maroc, va beneficia de cea mai mare producție de televiziune la o gală de sporturi de contact din România din ultimii 15 ani.

,,'Ca urmare a parteneriatului strategic semnat cu Five's International, cu siguranță, la această gală vom avea parte de un standard de producție la cel mai înalt nivel. Va depăși Grand Prix-ul K-1 din 2010 și tocmai de aceea am ales Romexpo. Este o mândrie că am reușit să ducem un produs românesc să fie transmis și în America!'', a precizat promotorul ploieștean. Pe afiș vor fi  luptători români precum Sebastian Cozmâncă, Cristian Ristea, Bogdan ''Ciobanul'' Năstase, Valentin ''Pistolarul'' Bordianu și Dumitru Țopai. De asemenea, va avea loc și un meci eliminatoriu pentru titlul mondial la categoria semigrea între spaniolul Imanol Rodriguez și elvețianul Daniel Stefanovski. 

,,Aici, la Romexpo, s-a născut în urmă cu șapte ani Superkombat. Am organizat ultimul Grand Prix pentru vechiul K-1 în Europa, iar imediat după aceea am decis să fondez Superkombat. Mă bucur că vom începe o nouă aventură chiar de aici, din Pavilionul Central, aceasta fiind prima gală Superkombat transmisă în America în peste 90 de milioane de case'', a mai adăugat Edi Irimia. În România, gala, programată pentru 7 aprilie de la ora 20,00, va fi transmisă în direct pe Sport.ro iar un bilet de intrare costă 50 de lei.

Luni, 27 Martie 2017 18:07

Fără scuze și acuze

,,Petroliștilor,fanilor fiți alături de noi ,nu ne scuzam la un semi eșec, și ne acuzam, nu avem voie știm,dar cu voi vom fii mai puternici!!!". Este mesajul decanului de vărstă și al celui mai galonat jucător al Petrolului. Daniel Chirita s-a adresat suporterilor prin intermediul facebook-ului după ce el și coechipierii au călcat strămb la Brebu. La propriu și la figurat avănd în vedere că s-a jucat pe un teren unde mingea avea o detentă de invidiat dar asta nu scuză faptul că galben-albaștrii s-au împiedicat, pe arena de pe strada Mănăstirii, după un start 2017 cu multe victorii și tot atătea goluri.

Egalul nu le-a picat bine unora dintre suporteri care au inceput cu reprosuri la adresa antrenorului Tavi Grigore și asupra unor jucatori. Este clar ca rezultatul nu da bine la imagine si nici in clasament dar nu trebuie dramatizat. Asa cum nici jucatorii nu trebuie sa faca inmormantare dupa piedica de la Brebu. La finalul meciului i-am vazut pe Popescu si Stanescu trantiti pe gazon de suparare. Nu este cazul deoarece vor fi egaluri si mai dureroase si atunci cum vor reactiona? Este bine ca acest rezultat îi afectează dar sa nu exagereze pentru ca nu au de ce. In schimb, i-am vazut pe brebenei ca au exagerat cu atitudinea. In loc sa se bucure ca au incurcat Petrolul, dupa meci ei tot injurau echipa adversa dar și pe Grigore, Chirita, Tudor, Paun. Adica oameni care au ceva performante in liga intai si iata ca astfel de sportivi vin pe la Brebu odata la 25 de ani asa cum a fost și Dinamo in 1992. Acum lumea a stat pe case, prin balcoane, pe garduri iar stadionul a fost cosmetizat si au pus bilet de meci pentru ca de ce? Pentru ca a venit Petrolul, comuna a iesit un pic din anonimat, s-a vazut pe la tv iar acum este iar in carapace.      

Luni, 27 Martie 2017 17:30

Lupta restrănsă la un punct

Petrolul 52 a bifat al patrulea egal din acest sezon competițional. 1-1 la Brebu după 0-0 cu Văleni de Munte și Bănești-Urleta, pe teren propriu, și iar 1-1, la Păulești. După cinci luni de zile, ultima ieșire externă fiind în noiembrie 2016 la Plopeni, fotbaliștii Petrolului au mers din nou în județ dar nu au putut să treacă de brebenei. Pentru gazde a marcat jucătorul cu nume de rapidist, Marian Rada, care la 19 ani a reușit de-abia al doilea gol din cariera de senior. La final el a spus că acesta valoarează căt alte cinci si prin această reușită poate a intrat în vederile celor de la Petrolul.

Formația petrolistă a restabilit egalitatea prin Roland Stănescu, fotbalistul debutănd cu gol în tricoul galben-albastru. După meci, "Roli" nu s-a bucurat că a marcat fiind afectat că echipa nu a reușit să căștige:,, Trebuie sa muncim mai mult, sa fim mai seriosi, fiecare meci trebuie sa-l tratam serios deoarece ati vazut ca fotbalul nu te iarta. Sincer, m-as fi bucurat sa intru la 4-0, nu in situatii de criza dar asta e, pacat... n-avem nici o scuza, tinem capul in pamant si la munca!".

Petrolul se menține în fruntea Ligii A Prahova, cu 47 de puncte, urmată de CS Blejoi, cu 46 de puncte, după ce s-a impus, pe teren propriu, 1-0, în fața Tricolorului Breaza. Formația antrenată de Octavian Grigore va juca etapa următoare pe arena Ilie Oană, sămbătă, de la ora 17, cu Petrolul Băicoi.    

Iepurașul a venit în acest an mai devreme la Leonard Doroftei. În week-end, pub-ul său a găzduit concursul de sah rapid, ,,Cupa Iepurasului" editia 2017, destinat juniorilor cu vărste cuprinse intre 5 si 18 ani. Competiția s-a bucurat de prezența lui Doroftei dar și a Deliei Duca, fostă Miss Romănia , campioană la dezlegări și singura prezentatoare a unei emisiuni de șah la o televiziune națională. Delia l-a provocat pe fostul campion mondial la box la o partidă demonstrativă.

Meciul a fost supravegheat de Arbitrul International Radu-Cătălin Chirilă iar Marele Maestru International Vlad Jianu i-a sărit în ajutor lui Doroftei. Însă acesta a intervenit tardiv iar "Moșu" a trebuit s-o felicite pe căștigătoare. Delia s-a arătat plăcut surprinsă că lui Doroftei îi merge mintea și în sportul minții. Gazda a promis că se va revanșa în ring unde îi va arăta căștigătoarei unele mișcări din box.  Constantin Țurlea, directorul concursului, spune că cei mici au nevoie de modele și de aceea invită mereu la astfel de acțiuni oameni de valoare care au ce arăta. Și se bucură deoarece șahul are din ce în ce mai mulți practicanți iar acest lucru s-a văzut și la întrecerea de la Ploiești unde au concurat 115 sportivi din toată țara.

Primii 3 in clasamentul general baieti:

1. Sandu Marian Catalin CSM Ploiesti 6 puncte din 7 partide

2. Bulau Andrei CSU PLoiesti 6 puncte din 7 partide

3. Herea Sergiu CSM Ploiesti 6 puncte din 7 partide

Primele 3 fete in clasamentul general fete:

1.Stanciu Andreea Briana CS Otopeni 6 puncte din 7 partide

2. Patru Alexandra Ioana CSU Ploiesti 6 puncte din 7 partide

3. Coman Emilia CSM Bucuresti 5,5 puncte din 7 partide.

Șahiștii au primit din partea organizatorilor diplome, medalii dar și premii în bani de care au beneficiat primele cinci locuri, atăt la fete căt și la băieți, sumele fiind  cuprinse între 100 și 250 lei. După festivitatea de premiere, oficializată de către Delia Duca, Vlad Jianu, Radu Chirilă si Constantin Țurlea, întrecerea s-a încheiat cu un simultat dat copiilor din partea invitaților de onoare.  

Sâmbătă, 25 Martie 2017 22:44

Roli l-a semiajutat pe Tavi

Roland Stănescu a debutat cu gol la Petrolul’52. El l-a schimbat, in repriza a doua, pe Adi Vintila si putea fi omul decisiv pentru Tavi Grigore daca marca, la devierea cu capul, din centrarea lui Claudiu Tudor. Insa portarul Stănulescu a avut un reflex excelent si a deturnat mingea in corner. De obicei cand antrenorul baga un alt jucator si acesta contribuie decisiv la un rezultat pozitiv se spune ca a fost inspirat. Dar asa, egalul de la Brebu fiind un semiesec, Tavi a fost seminspirat cu introducerea lui Roli.

Tot in partea secunda, intrarile lui Nini Popescu si Paun au mai animat jocul galben-albastrilor si de aici ratarile lui Butufei, Paun, si din nou Stanescu. Toate aceste ocazii au venit dupa ce defensiva petrolista a gresit la o faza fixa iar Rada s-a tavalit pe jos de fericire ca a marcat din centrarea lui Bunea. Spre finalul jocului politistul Dumitru si fundasul de revista Chirita au vazut rosu in fata ochilor, de la centralul Gheorghe, pentru lovire reciproca. In prima repriza, petrolistii n-au reusit deloc sa-i ,,loveasca’’ pe brebenei, doar capul lui Butufei fiind scos din apropierea liniei portii de un fundas gazda. La final, galben-albastrii au fost aplaudati dar s-au strecurat si cateva reprosuri din partea unor fani carora nu le-a picat bine ca echipa favorita a facut doar egal cu o trupa de pe locul 11 din Liga A Prahova.

Comuna Brebu a prins iar viata ca acum 25 de ani cand aici juca Dinamo, in Cupa Romaniei. Acum a venit Petrolul si peste 1000 de spectatori au venit la meciul disputat intre Manastirea Brebu, veche de prin anii 1800, si raul Doftana. S-au bucurat nespus ca i-au incurcat pe ploiesteni, au jucat cu talpile inainte pe un gazon, asezonat cu portiuni de cauciuc la cum sarea mingea, in timp ce baietii lui Grigore nu trebuie sa dramatizeze dar nici nu este normal sa dai cinci contracandidatei la titlu si apoi sa te impiedici la Brebu.

Vineri, 24 Martie 2017 16:24

43 de primăveri pentru Chiriță

Daniel Chiriță împlinește, astăzi, 43 de ani. Chiar dacă îmbătrănește, veteranul Petrolului parcă întinerește! "Chiru" sărbătorește cele 43 de primăveri cu două antrenamente! Unul l-a făcut dimineață, la sala de forță, iar cel de după-amiază, împreună cu coechipierii de la Petrolul'52. Este, de-alftel, programul obișnuit al celui mai experimentat și galonat fotbalist din trupa antrenată de Octavian Grigore. Sala unde își lucrează fizicul este ca a doua casă pentru fundașul petrolist. Chiriță spune că acest mod de viață îl motivează foarte mult și pentru el, sala de forță și fotbalul, alături de familie, reprezintă totul:

,, De un an si jumatate lucrez si ma simt altfel, sunt alt om. Nu mai sunt la prima tinerete dar sportul ma motiveaza, ma simt fericit iar toate acestea ma fac sa ma simt mai tanar!". Jucătorul de 43 de ani își dorește ca ca acest stil de viață să fie asimilat și de colegii săi mai tineri. Aceștia vor să-i ofere cadou, decanului petrolist, o nouă victorie în campionat iar fotbalistul i-a invitat, deja, pe băieți la petrecerea ce se va ține, după meci, la baza sportivă de lîngă Sala Sporturilor. Petrolul'52 joacă, măine, de la ora 15:00, la Brebu pe terenul unei echipe care și-a anunțat intenția de a-i încurca pe galben-albaștrii. Însă aceștia spun că și alte echipe au vrut asta dar au terminat meciul cu plasa plină de goluri.

Claudiu Tudor și ceilalți galben-albaștri trebuie să confirme victoriile clare de pînă acum chiar dacă vor evolua pe un teren ostil. Liga A Prahova este condusă de Petrolul, 46 de puncte, iar AFC Brebu ocupă locul 11, cu 19 puncte. Alături formația ploieșteană vor fi și suporterii Petrolului care și-au anunțat prezență în număr mare pe arena de lîngă conacul Brebu. Localnicii nu au mai avut parte de un eveniment de o asemenea amploare din februarie 1992. Atunci, pe strada Mănăstirii, venea Dinamo cu Mihali, Dorinel Munteanu și Demollari printre titulari, și bătea Foresta Brebu cu 3 la 1, într-un meci din Cupa Romăniei. Iată și celelalte jocuri din cadrul etapei campionatului județean:

Sâmbătă, 25 martie, ora 11,00

Petrolul Băicoi – Unirea Cocorăştii Colţ
CS Blejoi – Tricolorul Breaza

Ora 15,00

AFC Brebu – Petrolul Ploieşti
CS Măneşti 2013 Coada Izvorului – CSO Teleajenul Vălenii de Munte
Unirea Urlaţi – CS Ceptura

Duminică, 26 martie, ora 11,00

AS Tufeni – AFC Băneşti-Urleta
CS Păuleşti – Avântul Măneciu

La ora 15:00 a început partida CSO Plopeni - CS Cornu.

Uniunea Suporterilor Petroliști îi recomandă lui Valeriu Răchită dar și oricărei persoane dornice să sprijine financiar Petrolul'52, să ia legătura cu conducerea clubului. Indicațiile vin ca urmare a declarațiilor lui Răchită referitoare la un domn, romăno-francez, din Corbeanca, ce dorește să investească la gruparea petrolistă iar consilierul sportiv al primarului Dobre să fie garantul acestei acțiuni. Cei de la Peluza 1 Ilie Oană au avut o poziție și mai tranșantă față de vorbele lui Răchită:

,,In lumina celor mai recente declaratii binevoitoare din lungul sir de acest fel facute de Valeriu Rachita, referitoare la diferite aspecte ce tin de FC Petrolul Ploiesti, il invitam pe aceasta cale pe domnia sa sa investeasca macar o mica parte din banii (publici) obtinuti in perioada in care a fost manager pe Ilie Oana. Il asiguram pe aceasta cale pe Valeriu Rachita de toata admiratia noastra, asta in cazul in care va decide sa dea ceva inapoi comunitatii petroliste si ploiestene deopotriva - oricat de putin din suma modica de 156.000 Euro/an incasata din bani publici - altceva decat comentariile si parerile pe care de cele mai multe ori nu i le cere nimeni". Iată mai jos și comunicatul oficial al USP-ului:

In legatura cu declaratiile domnului Valeriu Rachita, consilierul primarului Ploiestiului, in spatiul public, privind posibilitatea venirii unui nou investitor in vara, la Petrolul Ploiesti, USP doreste sa faca urmatoarele precizari:

1. Uniunea Suporterilor Petrolisti a fost, este si va ramane fidela proiectului la care s-a alaturat in vara anului 2016 alaturi de fostele glorii petroliste si de fostii jucatori ai Petrolului grupati in AS Petrolul 52 Ploiesti.

2. Inca din prima zi de existenta a echipei de fotbal s-au cautat si s-au gasit parteneri seriosi si de incredere care sa fie alaturi de Petrolul atat sufleteste cat si financiar.
Cu eforturi deosebite ale tuturor celor implicati s-a reusit asigurarea unui buget care sa permita Petrolului sa performeze la cei mai inalti parametri posibili. Speram, astfel, ca la finalul acestui sezon sa se reuseasca promovarea in Liga a 3-a.

3. Trecerea intr-un esalon fotbalistic superior ca valoare va implica automat, un buget si mai mare pentru o echipa care-si doreste performanta. In acest sens, ne dorim cu totii ca alaturi de Petrolul sa vina societati comerciale puternice care sa asigure linistea financiara si un cadru potrivit pentru a se putea mentine inalta performanta de la an la an, iar acest lucru nu poate avea loc decat prin constituirea cat mai rapida a unei societati pe actiuni care sa guverneze activitatea echipei de fotbal Petrolul Ploiesti.

4. In spiritul celor de mai sus, recomandam domnului Valeriu Rachita si oricarei alte persoane dispuse sa sprijine financiar activitatea clubului de fotbal Petrolul Ploiesti, sa ia legatura direct cu conducerea legitima a ACS Petrolul 52 Ploiesti - singura entitate pe care suporterii petrolisti o recunosc ca fiind continuatoarea Petrolului Ploiesti - in vederea constituirii unei societati pe actiuni cat mai puternice si solide. In acest fel, va putea contribui cu adevarat la consolidarea unui Petrolul puternic, unic continuator al unei traditii de peste 90 de ani.

Joi, 23 Martie 2017 16:32

Domnul interesat de Petrolul

,,Un domn de la Corbeanca vrea să investescă la Petrolul". Declarația aparține lui Vivi Răchită și a fost spusă, astăzi, la Sport.ro. Misteriosul investitor a apărut la o săptămănă după ce reprezentanții unei compani, dornici să se implice la echipă, au venit la primul meci oficial din acest an, disputat pe arena "Ilie Oană". Prezent în cadrul emisiunii, consilierul pe probleme de sport în Primaria Ploiesti a mai spus că:

,, Săptămâna trecută am fost contactat de un investitor, un francez de origine română. Este interesat de proiectul Petrolului. Acest domn iși dorește un proiect serios și să ajungă până în Liga I. Din partea Primariei vrea o deschidere pentru închirierea stadionului. în rest, nu vrea nimic. Știe de situația mărcilor, care vor fi evaluate. În maximum două luni trebuie să avem un raspuns. Trebuie să știm cât costă și cum pot fi cesionate din punct de vedere legal. Avem 6 marci, plus stema și culorile galben-albastru. Sunt în proprietatea Primăriei Ploiești. Nu ne dorim să vindem marcile, ci să le cesionăm. Așa ni se pare normal. Mărcile trebuie să rămână pentru totdeauna în proprietatea Primăriei pentru că sunt simbolul orașului".

Tot în apariția de azi la canalul de sport, consilierul sportiv al primarului Adrian Dobre a pomenit și de singura structură fotbalistică din Ploiești, susținută de toată suflarea petrolistă, formată anul trecut, în vară, de iubitorii Petrolului și fostele glorii:,, Exista acest "Petrolul 52", care nu are o structura bine stabilita, in sensul ca nu este un SA sau un SRL, ci o asociatie sportiva. Din ce am aflat, sunt 28 de membri in acest ACS, vom vedea ce se va intampla, pentru ca nimeni nu isi doreste sa fie doua echipe in Ploiesti". Domnul de la Corbeanca și un investitor apropiat de Petrolul'52 sunt cei care s-au interesat, pînă acum, de situația mărcilor Petrolul Ploiești.

Joi, 23 Martie 2017 13:32

Tie-break-ul a schimbat liderul!

Etapa a doua din Grupa 1 valorică a schimbat liderul campionatului! CSA Steaua a fost detronată chiar pe teren propriu de Municipal Zalău. Noul lider s-a impus cu 3:2 după ce gazdele au avut cinci șanse de a încheia meciul în favoarea lor! În cadrul rundei, s-a mai jucat partida CSM Bucureşti – CS Arcada Galaţi, căștigată clar, 0:3, de formația oaspete. Clasamentul în acest moment este următorul: 1. Volei Municipal Zalău 58p, 2. Steaua 57p, 3. SCM U Craiova 54p, 4. CS Arcada Galaţi 54p, 5. Tricolorul LMV Ploieşti 46p, 6. CSM Bucureşti 34p. Tricolorul LMV Ploieşti este la opt lungimi de podium după succesul, 3:2 (24:26, 25:19, 22:25, 25:21, 17:15) repurtat aseară, pe teren propriu, împotriva lui SCM U Craiova.

La acest scor gazdele au căștigat două puncte în timp ce oaspeții s-au ales cu unul. A fost prima confruntare pentru Tricolorul în Sala Olimpia din faza finală a Diviziei A1. Voleibaliștii pregătiți de Sergiu Stancu și Mădălin Marinescu au ieșit învingători, la capătul unui maraton de volei, întins pe durata a două ore și 17 minute. Inițiativa primelor patru seturi a aparținut oltenilor care au luat conducerea de fiecare dată însă ploieștenii au revenit la fel. Spre finalul meciului ei au profitat și de certurile din tabăra craioveană, între cel mai bun om al lor, Laurențiu Lică, și principalul Dănuț Pascu. S-a ajuns în tie-break iar Vargas și coechipierii l-au terminat fericiți pînă la urmă. De data aceasta setul decisiv a fost adjudecat de Tricolorul fiind și o revanșă după acel set de aur pierdut, tot pe teren propriu, în Cupa Romăniei.

Remarcații înfruntării au fost mexicanul Daniel Vargas și sărbul Aleksandar Milivojevic. Ei au reușit să puncteze de cele mai multe ori, 22 de puncte fiecare, trăgătorul sărb atacănd de cele mai multe ori iar bulgarul Pavel Dushkov a reușit 6 blocaje. Formația ploieșteană a avut un procentaj ofensiv de 46 la sută față de 38 la sută al adversarilor. Pentru Tricolorul LMV urmează două meciuri în deplasare, sâmbătă, de la ora 17:00, la Galaţi, cu Arcada, iar miercurea viitoare, de la aceași oră, cu CSM Bucureşti. Foto:tricolorullmvploiesti.ro

Pagina 1 din 33
loading...