Mai multi primari si viceprimari, inclusiv din Prahova, declarati INCOMPATIBILI de ANI

Publicat in Politica 13 Iunie 2018 553 ori
Google+ WhatsApp
Mai multi primari si viceprimari, inclusiv din Prahova, declarati INCOMPATIBILI de ANI
Mai multi primari si viceprimari, inclusiv din Prahova, declarati INCOMPATIBILI de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a șapte foști și actuali aleși locali și un funcționar public, după cum urmează:

1. ROTEA ION ROBERT, Primar al comunei Vitomireşti, Judeţul Olt

INCOMPATIBILITATE

În perioada 30 septembrie 2013 – 30 iunie 2014 a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de adminstrație al Liceului Tehnologic Vitomirești, Județul Olt, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

2. LÁSZLÓ FÁBIÁN, fost Primar al comunei Sînsimion, Judeţul Harghita

INCOMPATIBILITATE

În perioada 21 iunie 2012 – 29 decembrie 2015, simultan cu funcția de primar a exercitat şi calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul Fabian N. Laszlo Persoană Fizică Autorizată, încălcând dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

3. POPESCU VICHENȚIE, Viceprimar al orașului Milișăuți, Județul Suceava

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de viceprimar 2012-2016, persoana evaluată a participat, în calitate de consilier local, la o serie de sedințe ale Consiliului Local, fără a anunța la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea în problemele supuse dezbaterilor. De asemenea, persoana evaluată a deținut calitatea de președinte al Comisiei de licitație pentru închirierea, arendarea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparținând domeniul public sau privat a orașului Milișăuți, analizând ofertele depuse și semnând un Proces verbal prin care s-a stabilit că fiul său este câștigătorul unui teren în suprafață de 4.589 mp.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71, art. 76, alin. (1) și ale art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

4. ALEXA GABRIEL, Viceprimar al comunei Gorban, Județul Iași

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local 2012 – 2016 a votat adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind alegerea viceprimarului comunei Gorban, potrivit căreia persoana evaluată a fost aleasă în funcția de viceprimar.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, ale art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și ale art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

5. NAE IULIAN, fost Viceprimar al comunei Cosminele, Județul Prahova

INCOMPATIBILITATE

În perioada 26 iunie 2012 – 21 iunie 2016 a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de administrator în cadrul S.C. Satelit Impex S.R.L. încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

6. TIMIȘESCU VASILE, fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț, Județul Neamț

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local 2012 – 2016, S.C. Timisescu Seby S.R.L., societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat, iar soția acestuia pe cea de asociat și administrator, a emis facturi care au fost achitate de către Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tîrgu Neamț, respectiv de S.C. Eco TG S.R.L., societate comercială înființată de UAT Tîrgu Neamț.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003.

7. CRIȘAN OVIDIU, fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, Județul Hunedoara

INCOMPATIBILITATE

În perioada 2012 – 2015, T&O Prodcom S.R.L., entitate economică în cadrul căreia persoana evaluată este asociat și administrator, a desfășurat activități comerciale prin achiziții directe, a încheiat și derulat contracte comerciale cu mai multe instituții aflate în subordinea ori sub autoritatea Primăriei Municipiului Hunedoara, în valoare de 182.302,07 lei, încălcând astfel prevederile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

8. ARDELEAN GAVRIȘ, secretar în cadrul Primăriei orașului Dragomirești, Județul Maramureș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 2013 – 2015, în calitate de președinte al Asociației Sportive Iza Dragomirești, având un interes personal de natură patrimonială, a completat și solicitat în 48 referate adresate Primăriei Dragomirești decontarea sumei de 27.755 lei pentru plata arbitrilor, observatorului și transportul echipei de fotbal Iza Dragomirești. De asemenea, a contrasemnat Hotărârea Consiliului Local privind alocarea unor sume de bani către activitatea sportivă, inclusiv echipei Sportive Iza.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 79, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. LÁSZLÓ FÁBIÁN și NAE IULIAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”;

· art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

· art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”;

· art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

· art. 79, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; […] judeţene respective.”;

· art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi; […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice; […]g) calitatea de comerciant persoană fizică autorizată […]”;

· art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general,director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociare cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau cu regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile județene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”;

· art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu pot lua parte la deliberarea şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”;

· art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv”;

· art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii; (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

Admin.A

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De atunci, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul  loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand peste 1.000.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office sau mail-office

Cloe.ro

Fluxul nu a fost găsit.