Se fac angajari la Parcul Municipal Vest. Se cauta paznic, casier si inspector

Publicat in Joburi 14 Iunie 2017 1035 ori
Google+ WhatsApp
Se fac angajari la Parcul Municipal Vest. Se cauta paznic, casier si inspector
Se fac angajari la Parcul Municipal Vest. Se cauta paznic, casier si inspector

Primăria Municipiului Ploiești organizează un concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest.

Șapte posturi sunt disponibile, iar anunțul de angajare expiră peste opt zile. Primăria Ploiești a scos la concurs pentru Parcul Municipal Vest trei posturi de casier, 1 post pentru inspector de specialitate și trei posturi de paznic. 


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 


a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; Citește și: Tymbark angajează asistent manager la Vălenii de Munte. Ce firme fac angajări

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.  

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1 post de inspector de specialitate: vechime în specialitatea studiilor minimum 2 ani. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolv ite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul inginer agronom/inginer horticol/peisagist;

3 posturi de casier: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă minimum 6 luni; vârsta minimă de 21 de ani.

3 posturi de paznic: studii generale (şcoala generală 8 clase, şcoală profesională sau diplomă de bacalaureat); să fie atestat profesional conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată şi actualizată (certificat calificare – agent pază, atestat agent paza); vechime în muncă minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 iunie 2017, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 29 iunie 2017, ora 11.00: proba scrisă – Palatul Administrativ, etajul III, camera 322; 04 iulie 2017, ora 13.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.  

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, Bulevardul Republicii nr. 2, etaj 3, camera 309, Judeţul Prahova, telefon 0244/516.699, interior 406.

Realestate Paulesti

Admin.A

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De atunci, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul  loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand peste 1.000.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office sau mail-office