Angajari la Spitalul de Pediatrie Ploiesti. 16 posturi disponibile

Publicat in Administratie 30 Martie 2022 Actualizat: 30 Martie 2022 11750 ori
Google+ WhatsApp
Angajari la Spitalul de Pediatrie Ploiesti. 16 posturi disponibile
Angajari la Spitalul de Pediatrie Ploiesti. 16 posturi disponibile

Spitalul de Pediatrie Ploiești, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

1 post medic șef birou, în cadrul Biroului management al calității serviciilor medicale
1 post asistent medical de laborator principal șef, în cadrul Laboratorului de analize medicale
1 post asistent medical, în cadrul Cabinetului de oftalmologie – ambulatoriul integrat
1 post asistent medical, în cadrul Laboratorului recuperare medicină fizică și balneologie
2 posturi asistent medical debutant, studii superioare, în cadrul Compartimentului primire urgențe
1 post asistent medical debutant, în cadrul Secției de pediatrie II
1 post asistent medical debutant, în cadrul Cabinetului de cardiologie – ambulatoriul integrat
1 post îngrijitoare, în cadrul Secției pediatrie I
2 posturi îngrijitoare, în cadrul Secției pediatrie II
2 posturi îngrijitoare, în cadrul în cadrul Ambulatoriului integrat
1 post muncitor calificat instalator, treapta IV, Compartimentul personal deservire – posturi fixe – stații centrale de oxigen
1 post muncitor calificat lăcătuș mecanic, treapta IV, Compartimentul personal deservire – posturi fixe – stații centrale de oxigen
1 post muncitor necalificat în cadrul Compartimentului deservire – bloc alimentar
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
medic șef birou:
diplomă de medic;
să fie absolvent cu diplomă sau certificat al unui program de formare în domeniul managementului calității în sănătate recunoscut de ANMCS sau să absolve acest program în maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii;
2 ani vechime în specialitatea studiilor.
asistent medical de laborator principal șef:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare – specializarea asistent medical de laborator;
diplomă obținută în urma examenului de grad principal;
5 ani vechime ca asistent medical de laborator;
diplomă de bacalaureat;
cunoștințe operare PC.
asistent medical oftalmologie:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specializarea medicina generală;
minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
diplomă de bacalaureat;
cunoștințe operare PC.
asistent medical recuperare fizică:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specializarea balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală;
minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
diplomă de bacalaureat;
cunoștințe operare PC.
asistent medical debutant UPU:
diplomă de licență în specialitate – specializarea medicină generală;
cunoștințe operare PC;
nu se solicită vechime.
asistent medical debutant Pediatrie II, și cardiologie:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare – specializarea medicină generală;
diplomă de bacalaureat;
cunoștințe operare PC;
nu se solicită vechime.

îngrijitoare:
școală generală – 10 clase;
nu se solicită vechime.
muncitor:
școală generală -10 clase;
nu se solicită vechime.
*Chitanță taxă înscriere în valoare de 100 lei

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
08 aprilie 2022, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
18 aprilie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
21 aprilie 2022, ora 12.00: proba practică.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Admin.A

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De atunci, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul  loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand peste 1.000.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office 

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.